วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์เป็นวารสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ศิลปศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

          บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยเสนอหรือกำลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน

          ทัศนะและข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความ มิใช่ความคิดของคณะผู้จัดทำ และมิใช่ความรับผิดชอบของวารสาร คณะบรรณาธิการไม่สงวนลิขสิทธิ์การคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา

Vol 6 No 2 (2019): April 2019

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ เป็นวารสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ศิลปศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยเสนอหรือกำลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน
ทัศนะและข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความ มิใช่ความคิดของคณะผู้จัดทำ และมิใช่ความรับผิดชอบของวารสาร คณะบรรณาธิการไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา
กำหนดออกวารสารปีละ 12 ฉบับ (รายเดือน)*
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม
ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์
ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม
ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน
ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม
ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน
ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม
ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม
ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน
ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม
ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน
ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม
*(เริ่มปรับเป็น 12 ฉบับ ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2562)

Published: 2019-04-30

A POTENTIAL DEVELOPMENT MODEL OF FACILITATOR MONKS FOR MIND REMEDIES OF GILANADHAMMA.

พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป (แก้วศรี)

516-529

THE SEMIOLOGICAL VALUE OF POSTMODERN PHILOSOPHY THROUGH THE MANORAH RONGKRU PERFORMANCE IN THE SOUTHERN THAILAND.

เดโช แสงจันทร์, สวัสดิ์ อโณทัย, สมบูรณ์ บุญโท

530-547

THE PARTICIPATION OF TEACHERS IN PERSONNEL ADMINISTRATION IN SCHOOL UNDER TRANG PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2

สุรเดช เกตุพงษ์พันธุ์, ไมตรี จันทรา, สุภาพ เต็มรัตน์

582-596

THE SELF IN MICHEL FOUCAULT’S POSTMODERN PHILOSOPHY THROUGH THERAVADA BUDDHIST PHILOSOPHY

นพดล ปรางค์ทอง, สวัสดิ์ อโณทัย, สมบูรณ์ บุญโท

597-619

EFFECT OF YOGA PROGRAM ON STRESS OF NURSING STUDENTS AT THE FIRST TIME LABOR PRACTICE

รุจา แก้วเมืองฝาง, อัญญา ปลดเปลื้อง

642-657

ATTRIBUTION STUDY AND ORGANIZATION CULTURAL DIMENSION TOWARDS KNOWLEDGE-BASED SOCIETY.

จันทนา อุดม, นงนุช ไพบูลย์รัตนานนท์, ไพโรจน์ บุตรชีวัน, หะริน สัจเดย์, พระปลัดสมชาย ดำเนิน

658-677

THE RELATIONSHIP BETWEEN SERVANT LEADERSHIP AND EFFECTIVENESS OF STUDENT CARE SYSTEM IN SCHOOLS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 12.

ยุทธนา เพชรเชนทร์, อรรครา ธรรมาธิกุล, ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่

678-695

THE EFFECT OF THAI WORDS THAT AN INFLUENCE ON DOMINANCE EMOTION IN YOUNG ADULTS.

ศลาฆนันท์ หงษ์สวัสดิ์, เสรี ชัดแช้ม, ภัทราวดี มากมี, พีร วงศ์อุปราช

696-716

GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT AND ENHANCEMENT OF LABOR PRODUCTIVITY IN THAILAND'S SERVICE SECTOR

ดวงสมร มะโนวรรณ, มานะ ลักษมีอรุโณทัย, ญาณกร โท้ประยูร

736-756

THE EFFECT OF GENDER AND PERSONALITY DIFFERENCES IN YOUNG ADULTS ON THE EMOTIONAL AROUSAL OF THAI TEXTS: AN EVENT-RELATED POTENTIAL STUDY.

ผกาทิพย์ สุระบุตร, เสรี ชัดแช้ม, พีร วงศ์อุปราช, ปิยะทิพย์ ประดุจพรม

757-776

THE ETHICAL APPLICATION OF ALTRUISM IN RECONSTRUCTING THE VALUEOF MUNICIPALITY BUDGETING FOR DEVELOPING THE SUSTAINABLE COMMUNITIES.

ลักษณ์ขจี ผาสุข, ณิศ์ภาพรรณ คูวิเศษแสง, สวัสดิ์ อโณทัย

777-791

COMMUNITY MANAGEMENT MODEL FOR ELDERLY SELF-RELIANCE.

กัญญารัตน์ รอดแก้ว, ปัญญา เลิศไกร, สุดาวรรณ์ มีบัว

792-807

EMPOWERMENT MODEL FOR FAMILIES, COMMUNITIES AND NETWORKS FOR ELDERLY WELLBEING IN AREAS AFFECTED BY RECURRING DISASTERS.

วิเชียร ไทยเจริญ, ปัญญา เลิศไกร, ลัญจกร นิลกาญจน์

808-819

ACADEMIC MANAGEMENT COMPETENCIES OF SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER SURATTHANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3.

กมลทิพย์ ชูประเสริฐ, ไมตรี จันทรา, สุภาพ เต็มรัตน์

820-836

THE EFFECT OF GENDER AND PERSONALITY DIFFERENCES IN YOUNG ADULTS ON THE EMOTIONAL VALENCE OF THAI TEXTS: EVENT-RELATED POTENTIAL STUDY.

ประเสริฐ ดิษกร, เสรี ชัดแช้ม, พีร วงศ์อุปราช, ปิยะทิพย์ ประดุจพรม

858-879

THE PRACTICE OF EVERYDAY LIFE IN HAU KHAO COMMUNITY, HAU KHAO SUB-DISTRICT, SINGHANAKHON DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE.

เชษฐา มุหะหมัด, เก็ตถวา บุญปราการ, ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ

880-897

MANAGEMENT MODEL OF “MODERATE CLASS, MORE LEARNING POLICY” IN SCHOOLS UNDER OFFICE OF PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA.

ยุทธวีร์ แก้วทองใหญ่, พระเมธาวินัยรส .

943-959

MANAGEMENT OF ELDERLY HEALTH AND WELFARE OF THE ELDERLY SCHOOL IN THE NORTHEAST

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ ., พระปลัดบุญเจิด สุจิตฺโต สุนทรสุข, พระเทิดศักดิ์ สตฺตินฺธโร ศรีวิรัตน์, นพดล ดีไทยสงค์, เกษม แสงนนท์

960-972

A DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL MODEL INITIATIVE WITH 3 IN HIGHER EDUCATION MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA.

วีรวัฒก์ แก้วทองใหญ่, พระเมธาวินัยรส .

973-990

THE APPLICATION OF SANGAHVATTHUIN PRACHARAT PROJECT FOR PROMOTION OF SRITHAMMASOK COMMUNITY DEVELOPMENT, NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE.

กันตภณ หนูทองแก้ว, พระศรีธรรมประสาธน์ .

1011-1031

THE STUDENTS’ SATISFACTION TOWARDS CHARACTERISTICS OF MORAL TEACHING MONKS IN SCHOOLS, MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY, SRITHAMMASOKARAJ CAMPUS, NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE.

พระมหาวิชาญ กนฺตสีโล, พระครูบวรชัยวัฒน์ ., บุญส่ง ทองเอียง, พระครูสมุห์รณสิทธิ์ วิมโล, เดชชาติ ตรีทรัพย์

1032-1058

PARTICIPATORY RESPONSIBILITY MODEL OF BUDDHIST CHARITY SCHOOL STUDENTS IN BUDDHISM

พระครูประโชติกิจจาภรณ์ ., สมศักดิ์ บุญปู่, อุทัย สติมั่น

1059-1075

View All Issues