วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ เป็นวารสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ศิลปศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยเสนอหรือกำลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน
ทัศนะและข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความ มิใช่ความคิดของคณะผู้จัดทำ และมิใช่ความรับผิดชอบของวารสาร คณะบรรณาธิการไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา
กำหนดออกวารสารปีละ 3 ฉบับ (ราย 4 เดือน) 
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน – ธันวาคม

Published: 2018-12-31

THE ROLES OF SANGHA IN CONTINUING THE THAI CULTURES.

พระครูกิตติ วรานุวัตร, พระฉัตรชัย อธิปญฺโญ, พระอุดม สิทธินายก

468-487

THE SYNTHESIS OF MAIN GOOD GOVERNANCE THROUGH BUDDHISM TO DEVELOP ORGANISATIONAL CULTURE.

พระครูปลัดเถรานุวัฒน์ สุเทพ ดีเยี่ยม

488-504

SACRED AMULETS WITH THE REGISTRATION OF INTELLECTUAL PROPERTY.

สุริยา สุริโย คงคาไหว; พระมหาอภินันท์ คำหารพล

520-538

AN ANALYSIS OF NIBBĀNA IN BUDDHADĀSA’S PERSPECTIVE BASED ON THERAVĀDA BUDDHIST SCRIPTURES.

พระมหาพุทธิวงศ์ สุวรรณรัตน์, พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิโร, สมิทธิพล เนตรนิมิต

539-550

THE ADMINISTRATION MODEL OF ENGINEERING ACCORDING TO THE BUDDHISM

สุทิน ยลทรัพย์ศิริ, พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ), แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม

551-567

THE IMAGE OF BUDDHISM IN THE VIEW OF THAI BUDDHISTS.

สุรัตน์ พักน้อย, อินทกะ พิริยะกุล

636-653

MODEL DEVELOPMENT OF THE ACADEMIC ADMINISTRATION TO ENHANCE THE STUDENT QUALITY IN THE CHARITABLE SCHOOLS OF BUDHIST TEMPLES IN AREAS OF SOUTHERN PROVINCES.

ธริศร เทียบปาน, นิรันดร์ จุลทรัพย์, วันชัย ธรรมสัจการ

672-688

AGROECOLOGY AND RESOURCES MANAGEMENT OF COMMUNITIES LINKING IN BORDERING AREA OF KANCHANABURI – DAWEI.

สมาพร เรืองสังข์, ตรีสุคนธ์ เจริญชัยชาญกิจ

689-705

THE DEVELOPMENT OF LIFE SKILLS IN SOCIAL AND EMOTIONAL SKILLS OF STUDENT IN THE VOCATIONAL.

ปริญญา เรืองทิพย์, ภัทราวดี มากมี, กนก พานทอง, ปิยะทิพย์ ประดุจพรม, ประวิทย์ ทองไชย

706-729

THE POTENTIAL ON SOCIALS HEALTH PROMOTION OF ELDER PEOPLE’ S ACCORDING BUDDHISM DOCTRINES IN SALUANG SUBDISTRICT ADMINISTATIVE ORGANIZATION, MAERIM DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE.

samart Jitae, กานต์ชัญญา แก้วแดง, จันจิราภรณ์ จันต๊ะ, ฉัตรศิริ วิภาวิน

730-744

LEARNING EXPERIENCE OF HUMANISTIC CARE.

อัญญา ปลดเปลื้อง, อัจฉรา มีนาสันติรักษ์, ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง, ชุติมา รักษ์บางแหลม, ศรีเสาวลักษณ์ อุ่นพรมมี

745-770

THE DESIRABLE CHARACTERISTICS OF THE ACCOUNTANTS IN THAILAND 4.0 OF GOVERNMENT IN THAILAND.

กมลภู สันทะจักร์, กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์

771-790

THE FACTORS INFLUENCING THE PERFORMANCE EFFICIENCY OF TAX AUDITORS IN THAILAND.

กรรณิการ์ ผิวสะอาด, ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์

791-808

A MODEL OF THE BUDDHIST INTEGRATED MEDIATION: A CASE STUDY OF THE JUVENILE AND FAMILY COURT.

ฐิติมา บุญประเสริฐ, พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ), แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม

809-823

FUNERAL MANAGEMENT AND UNDERTAKER IDENTIFICATION IN CONTEXT OF NA IN SOUTH AREA CASE STUDY OF WATMATCHIMPHUPHA (DONKLANG) COMMUNITY, RONPIBOON, NAKHON SI THAMMARAT.

Damrongphun Jaihowweerapong, เก็ตถวา บุญปราการ, ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

824-841

THE GOOD INTERNAL CONTROL SYSTEM AND GOOD GOVERNANCE AFFECT PERFORMANCE OF SAVINGS COOPERATIVES IN THAILAND.

สราวุธ ดวงจันทร์, ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์

895-913

FACTORS AFFECTING DISCLOSURE QUALITY ON KEY AUDIT MATTERS IN AUDITOR’S REPORT IN THAILAND.

ภัชรพรรณ์ กรรโณ, ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล

926-942

THE PROMOTION OF ELDERLY LIFE QUALITY OF THEPKASATTREE SUB DISTRICT MUNICIPALITY, THALANG DISTRICT, PHUKET PROVINCE.

พระธนพล กนฺตสีโล, พระครูอรุณ สุตาลังการ, เดชชาติ ตรีทรัพย์

943-954

THE PROMOTION OF CONSERVE ARCHAEOLOGICAL SITES AT WIANG CHIANG SAEN DISTRIC CHIAG RAI PROVINCE WITH THE BUDDHIST INTEGRATION.

วรพรต ลือเลิศ, พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ), แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม

955-972

GOOD GOVERNANCE IN THE SANGKHA ACTS TO SUPPORT THE SANGKHA ADMINISTRATION.

เดชชาติ ตรีทรัพย์, ณิชารีย์ ปรีชา

995-1011

GUIDELINES FOR DEVELOPMENT CURRICULUM MANAGEMENT ON MASTER OF EDUCATION PROGRAM OF MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY SRIDHAMMASOKKARAJ CAMPAS.

สรัญญา แสงอัมพร, บุญส่ง ทองเอียง, ธีรักษ์ หนูทองแก้ว, ส.สมบัติ มีสุนทร

1012-1027