ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ให้บริการตรวจรักษาและส่วนเกี่ยวเนื่องแผนกผู้ป่วยนอก : กรณีศึกษาแผนกสูตินรีเวชและแผนกกุมารเวช

  • พาขวัญ รูปแก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ไตรวัฒน์ วิรยศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำสำคัญ: Outpatient Department, Obstetrics and gynecology department, Pediatrics department

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนองานวิจัยด้านกายภาพของพื้นที่ให้บริการตรวจรักษาและส่วนเกี่ยวเนื่อง แผนกผู้ป่วยนอกแผนกสูตินรีเวชและกุมารเวช โดยเข้าศึกษาพื้นที่ของโรงพยาบาล 3 กลุ่ม ได้แก่ โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ การวางผัง ลักษณะการใช้พื้นที่และปัญหาจากการใช้พื้นที่ให้บริการตรวจโรคและส่วนเกี่ยวเนื่องแผนกสูตินรีเวชและแผนกกุมารเวช และหาปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพและการวางผังของแผนกสูตินรีเวชและแผนกกุมารเวช โดยมีกระบวนการวิจัยโดยศึกษาข้อมูลในด้านความหมาย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่กรณีศึกษา สำรวจ สังเกตุ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้พื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล
โดยจากการศึกษาพบว่า ห้องตรวจของแผนกสูตินรีเวชและแผนกกุมารเวชนั้น มีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างจากห้องตรวจและวินิจฉัยของแผนกผู้ป่วยนอกแผนกอื่น เนื่องจากการตรวจทางนรีเวชมีการใช้อุปกรณ์เฉพาะทาง มีความต้องการพื้นที่เป็นสัดส่วนในการตรวจสรีระของผู้ป่วยเพื่อความเป็นส่วนตัว และควรมีห้องน้ำที่เขาถึงได้ง่ายจากห้องตรวจ ในทางเดียวกันห้องตรวจและวินิจฉัยแผนกกุมารเวชจะมีลักษณะทางกายภาพที่เสริมสร้างบรรยากาศที่แตกต่างจากห้องตรวจและวินิจฉัยทั่วไป เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กที่มารับบริการนั้นมีความผ่อนคลาย

 

 

เผยแพร่แล้ว
2019-08-30
ประเภทบทความ
บทความวิจัย