วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวารสารที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและประเมินบทความ ISSN 2673-0340 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ องค์ความรู้ของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา สถาปนิก วิศวกร นักออกแบบและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นฐานความรู้นำไปสู่การพัฒนาทางด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม การจัดการงานก่อสร้าง นฤมิตศิลป์ การออกแบบสร้างสรรค์ การออกแบบอุตสาหกรรม และในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำวารสารทางวิชาการเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำวารสารขึ้น โดยจัดพิมพ์เป็นประจำทุกปี ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน – ธันวาคม

ประเภทของการ Peer-review

2019-10-04

บทความวิชาการและวิจัยทุกเรื่องได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้เขียน จากภายในและภายนอกสถาบัน จำนวน 2 ท่าน โดยแต่ละบทความจะต้องได้รับการพิจารณาให้ลงตีพิมพ์เป็นเอกฉันท์ และปกปิดรายชื่อผู้เขียนและผู้ประเมินบทความ

กำหนดการออกวารสาร

2019-10-04

กำหนดออกวารสาร ปีละ 3 ฉบับ คือ
       ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เดือนเมษายน
       ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม 
       ฉบับที่ 3 เดือนกันายน - เดือนธันวาคม

สาขาวิชาที่เปิดรับบทความ

2019-10-04

  1. สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)
  2. สถาปัตยกรรมไทย (Thai Architecture)
  3. สถาปัตยกรรมผังเมืองและการผังเมือง (Urban Architecture & Urban Planning)
  4. สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)
  5. ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)
  6. การออกแบบสร้างสรรค์ และนฤมิตศิลป์ (Creative Design & Creative Arts)
  7. การออกแบบนิเทศศิลป์ และการออกแบบอุตสาหกรรม(Communication Design& Industrial design)
  8. การจัดการงานก่อสร้าง (Construction Management)
  9. สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2019): พฤษภาคม - สิงหาคม 2562

เผยแพร่แล้ว: 2019-07-15

ดูเล่มทุกฉบับ