รูปแบบการตีพิมพ์ ได้เริ่มจัดทำขึ้น วันที่ 1 มกราคม 2558
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2558) ISSN 2408-2740(Print)
และได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 1 มกราคม 2559
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)  E-ISSN 2651-1622 (Online)

Vol 3 No 2 (2560): Journal of Logistics and Supply Chain College

Published: 2018-10-27

01 Order response process analysis by Value Stream Mapping (VSM) Case study; Distribution finished flooring of a company

พิชญ์พิสุทธิ์ ทิศอาจ, ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์

4-12

02 Factors affecting the deciding on transport modes

นารถสิรินธร์ เนติฤทธิ์

13-23

05 Economic Value added toward beverage business using backhaul process of reused bottle.

บุญเอนก วรรณพานิชย์, ปรีชา วรารัตนไชย

46-54

06 Factors that affect the comparison of personal investment for the After-Retirement Age of the Staff in Nongkhaem District

วิศิษฐ์ ฤทธิบุญ, วัฒนา เสรีคุณาคุณ, อรสา อร่ามรัตน์

55-62

09 Factors Affecting Work Efficiency of Employees of Nong Pho Ratchaburi Dairy Co - operative Limited (Under the Royal Patronage)

ภูไท แสงจันทร์, ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม, วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย

87-100

10 The Management of the Supply Chain of Tilapia transgenic fish in the sample farm project under the Royal Initiative of Nong Lat. Singburi based SCOR model

หม่อมหลวง ภาวดี จรูญโรจน์, ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ

101-109

View All Issues