รูปแบบการตีพิมพ์ ได้เริ่มจัดทำขึ้น วันที่ 1 มกราคม 2558
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2558) ISSN 2408-2740(Print)
และได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 1 มกราคม 2559
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)  E-ISSN 2651-1622 (Online)

Vol 4 No 2 (2561): Journal of Logistics and Supply Chain College

Published: 2018-07-02

01 The Service Quality of Welfare Service for Company Bus Affect the Satisfaction of the Company Shuttle Service: Case Study of Sttc Co.,Lltd.

ฉัตรชัย เหล่าเขตการณ์, กนก จุฑามณี, คงฤทธิ์ จันทริก, สุรินทร์ สายสิน, ปีติคนธ์ วิเชียร, วรางค์ศิริ เนียมตุ๊

4-18

02 Zero Waste Management by Multi participants Concept

ดำหริ กำปั่นวงษ์, วรสิทธิ์ เจริญพุฒ, นัยนา เกิดวิชัย, รัชฎา จิวาลัย

19-31

03 Desirable Competencies of a Truck Driver as Perceived by Road Transport Operators in Rayong Province

ศักร์ระภีร์ วรวัฒนะปริญญา, ลักษมี งามมีศรี

32-46

07 Factors on Service Quality affecting Customers’ Satisfaction on Repetition Buying and Word of Mouth Telling of LINE MAN Service Users

สุทธาทิพย์ กำธรพิพัฒนกุล, นพพงศ์ เกิดเงิน, นรินทร สมทอง

80-93

08 Factors Affecting the Decision on Choosing Logistics Service of Industral Factory in Nakhon Pathom Province

ฤทธิกุล คำสายพรม, ปรีชา วรารัตน์ไชย

94-105

09 Customer Satisfaction Promotion for The Mall Shopping Center in Bangkok Metropolitan Area

ธวัชชัย จันทะเสน, เบญจพนธ์ มีเงิน

106-116

10 Logistics Service Provider Management Among Thailand Food Export Entrepreneurs

น้องส้ม โพธิ์ประเสริฐ, ชิตพงษ์ อัยสานนท์

117-128

View All Issues