วารสารทันตาภิบาล (Thai Dental Nurse Journal)

เป็นวารสารวิชาการทางด้านทันตสาธารณสุขจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านทันตสาธารณสุขและที่เกี่ยวข้องให้กับทันตบุคลากร โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เพื่อเปิดโอกาสให้ทันตบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องได้นำเสนอผลงานวิชาการ ซึ่งได้แก่ ผลงานวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความที่น่าสนใจอันเป็นวิชาการใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทันตบุคลากรรวมถึงส่งผลต่อประชาชนผู้รับบริการ
วารสารจัดทำเป็นราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

Vol 30 No 1 (2019): January - June

Published: 2019-04-07

Oral health status and oral health behavior of kindergarten children with disabilities of Suphanburipanyanukul School, Suphan Buri Province

กุลนาถ มากบุญ, พุทธภูมิ วังศรีมงคล, ปริวรรต เสียงจันทร์, ภูดิส อ่วมน้อย, ภาวัต ฮามจันทร์

1-14

Factors related to tooth brushing behaviors during the lunch break of student Grade 6 in Anubarn Suphanburi School, Suphan Buri Province

เบญญาภา ผิวนวล, ขวัญวิภา เวทการ, ปริญญา จิตอร่าม, ธนกฤต ธนวงศ์โภคิน

15-28

The oral health care behavior of students in four programs at Sirindhorn College of Public Health, Khon Kaen Province

อานนท์ ปณิสอน, รัชนีกร เครือชารี, อรัญญา ศรีสุนาครัว, รพีพรรณ ปุ้งมา

29-38

The development of oral health promotion model in child development center of Phonphang Subdistrict Administrative Organization, Rattanawapee District, Nongkhai Province

กชปิญา ผดุงพันธ์, ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว, สุพัตรา วัฒนเสน

39-54

Effects of oral health care behavior modification program on preventing dental caries and gingivitis of Prathomsuksa 4-6 students in Selaphum District, Roi Et Province

พรธิชา สัตนาโค, สันติสิทธิ์ เขียวเขิน, สงัด เชื้อลิ้นฟ้า

131-150

Development of participatory solid waste management at Sirindhorn College of Public health dormitory, Khon Kaen Province

พรรณี เลาวะเกียรติ, อโนราช โยเหลา, ใบศรี แสบงบาล

167-176

View All Issues

                                                                 Indexed in tci