ข่าวสารของวารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำหนดการออกวารสาร

2019-04-04

กำหนดออก : ออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม – มิถุนายน , ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2017-06-30

วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นวารสารที่เผยแพร่องค์ความรู้อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนด้านภูมิปัญญาทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานในหน่วยงานหรือสถาบันและการวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้ ผลงานวิจัยซึ่งได้มาจากการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบและมีระเบียบนั้น ถ่ายทอดด้วยการจัดทำ ในลักษณะที่เป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเหมาะสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความเข้มแข็งทางวิชาการของสถาบัน อุดมศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญ เปิดรับบทความในสาขาสถาปัตยกรรม และสาขาศิลปะและการออกแบบ

สาขาวิชาที่เปิดรับบทความ

2017-06-30

  • สาขาสถาปัตยกรรม
  • สาขาศิลปะและการออกแบบ
  • สาขาเทคโนโลยี
  • สาขาสหวิทยาการด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์