AJNU : วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นวารสารที่เผยแพร่องค์ความรู้อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนด้านภูมิปัญญาทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานในหน่วยงานหรือสถาบันและการวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้ ผลงานวิจัยซึ่งได้มาจากการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบและมีระเบียบนั้น ถ่ายทอดด้วยการจัดทำ ในลักษณะที่เป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเหมาะสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความเข้มแข็งทางวิชาการของสถาบัน อุดมศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญ เปิดรับบทความในสาขาสถาปัตยกรรม และสาขาศิลปะและการออกแบบ

ประเภทของการ Peer-review

2019-08-30

บทความวิชาการและวิจัยทุกเรื่องได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้เขียน จากภายในและภายนอกสถาบัน จำนวน 2 ท่าน โดยแต่ละบทความจะต้องได้รับการพิจารณาให้ลงตีพิมพ์เป็นเอกฉันท์ และปกปิดรายชื่อผู้เขียนและผู้ประเมินบทความ

อัตราค่าธรรมเนียมและสมาชิก

2019-05-01

 

1.อัตราค่าธรรมเนียมการลงตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีดังนี้

  • 1.1 กรณีผู้เขียนบทความเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือนิสิตทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ชำระอัตราค่าธรรมเนียม 2,000 บาท / บทความ
  • 1.2 กรณีผู้เขียนบทความเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ชำระอัตราค่าธรรมเนียม 3,000 บาท / บทความ

2.อัตราค่าสมัครสมาชิก ดังนี้

  • 1.1 สมาชิกราย 1 ปี อัตราค่าสมาชิก 700 บาท
  • 1.2 สมาชิกราย 2 ปี อัตราค่าสมาชิก 1,050 บาท
  • 1.3 สมาชิกราย 3 ปี  อัตราค่าสมาชิก  1,400  บาท

3.อัตราราคาจำหน่วยวารสาร ราคาเล่มละ 350 บาท

 

กำหนดการออกวารสาร

2019-04-04

กำหนดออก : ออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม – มิถุนายน , ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2017-06-30

วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นวารสารที่เผยแพร่องค์ความรู้อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนด้านภูมิปัญญาทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานในหน่วยงานหรือสถาบันและการวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้ ผลงานวิจัยซึ่งได้มาจากการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบและมีระเบียบนั้น ถ่ายทอดด้วยการจัดทำ ในลักษณะที่เป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเหมาะสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความเข้มแข็งทางวิชาการของสถาบัน อุดมศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญ เปิดรับบทความในสาขาสถาปัตยกรรม และสาขาศิลปะและการออกแบบ

สาขาวิชาที่เปิดรับบทความ

2017-06-30

  • สาขาสถาปัตยกรรม
  • สาขาศิลปะและการออกแบบ
  • สาขาเทคโนโลยี
  • สาขาสหวิทยาการด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Vol 10 No 1 (2019): วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2562 - มิถุนายน 2562

วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2562 - มิถุนายน 2562

Published: 2019-06-26

Study and Development of Integrated supplies and Equipment for Public Relations on Decreasing ratio of HIV infection.

ปิยะกานต์ สุดแสน, ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

24-38

STUDY AND DEVELOP THE SHOES FOR MEDICAL PERSONNEL IN LABOUR ROOM

เสน่ห์ สำเภาเงิน, ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา, จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง

114-129

Kamphaeng Phet University Logo Design for Souvenirs

พบพร เอี่ยมใส, ธนกิจ โคกทอง, ธัญลักษณ์ ศุภพลธร

14-23

View All Issues


tci