AJNU : วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นวารสารที่เผยแพร่องค์ความรู้อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนด้านภูมิปัญญาทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานในหน่วยงานหรือสถาบันและการวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้ ผลงานวิจัยซึ่งได้มาจากการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบและมีระเบียบนั้น ถ่ายทอดด้วยการจัดทำ ในลักษณะที่เป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเหมาะสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความเข้มแข็งทางวิชาการของสถาบัน อุดมศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญ เปิดรับบทความในสาขาสถาปัตยกรรม และสาขาศิลปะและการออกแบบ

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2017-06-30

วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นวารสารที่เผยแพร่องค์ความรู้อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนด้านภูมิปัญญาทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานในหน่วยงานหรือสถาบันและการวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้ ผลงานวิจัยซึ่งได้มาจากการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบและมีระเบียบนั้น ถ่ายทอดด้วยการจัดทำ ในลักษณะที่เป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเหมาะสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความเข้มแข็งทางวิชาการของสถาบัน อุดมศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญ เปิดรับบทความในสาขาสถาปัตยกรรม และสาขาศิลปะและการออกแบบ

สาขาวิชาที่เปิดรับบทความ

2017-06-30

  • สาขาสถาปัตยกรรม
  • สาขาศิลปะและการออกแบบ
  • สาขาเทคโนโลยี
  • สาขาสหวิทยาการด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Vol 8 No 2 (2017): วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 - ธันวาคม 2560

วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 - ธันวาคม 2560

Published: 2018-01-30

“ไม้ไผ่ขด” สู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ "Coiled bamboo" to create new product.

พิชญ์ระวี สุรอารีกุล, ธนสิทธิ์ จันทะรี, สุรกานต์ รวยสูงเนิน

63-77

การพัฒนาและออกแบบประติมากรรมเพื่อสะท้อนความเป็นไทยร่วมสมัยริมแม่นํ้าเจ้าพระยา Development and design sculptures reflected Thai contemporary by the side of the Chao Phraya River

มิรินทร์ แสนตา, รุ่งอนิล ชาวนาฟาง, วันวิสาข์ ภักดีศรี, สิรินทร์ โพธนาถกุล, อรัญ วนิชกร, ยศไกร ไทรทอง

143-151

การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ต A Study of Virtual Museums on The Internet

ประทุมทอง ไตรรัตน์, วสันต์ สอนเขียว, ศักดา ส่งเจริญ, วรพจน์ ส่งเจริญ, ภารุจีร์ เจริญเผ่า, ธีราทัต เลิศช่ำชองกุล

174-185

View All Issues


tci