การศึกษาการใช้เครื่องตะบันน้ำในชุมชนชาวไทยภูเขา กรณีศึกษา บ้านจะจ๋อ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

  • ภักดี สิทธิฤทธิ์กวิน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
  • ศิริพงษ์ ตรีรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
คำสำคัญ: เครื่องตะบันน้ำ, ชาวไทยภูเขา

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาออกแบบเครื่องตะบันน้ำรวมทั้งการใช้เครื่องตะบันน้ำในชุมชนชาวไทยภูเขาพื้นที่บ้านจะจ๋อ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  โดยศึกษาข้อมูลปริมาณน้ำของแหล่งน้ำ ระดับความสูงของแหล่งน้ำ ระดับความสูงของพื้นที่ใช้งานเพื่อทำการเกษตร จากนั้นนำข้อมูลมาออกแบบสร้างเครื่องโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างและแล้วนำไปติดตั้งใช้งานจริงในพื้นที่เพาะปลูกของชุมชน แล้วจึงเก็บข้อมูลปริมาณน้ำและความสูงของน้ำที่ได้จากเครื่องตะบันน้ำในแต่ละตัวรวมทั้งพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งพบว่าเครื่องตะบันน้ำที่สร้างขึ้นทั้งหมดสามารถใช้งานได้ดีโดยเครื่องสามารถส่งน้ำได้สูงสุดอยู่ 12.5 เมตร และสามารถสูบน้ำได้สูงสุดที่ 10 ลิตร/นาที และตัวเครื่องมีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ที่ 24.1% ชุมชนมีพื้นที่ โดยเฉลี่ยทั้งหมด 50.6 ตารางเมตร นอกนั้นแล้วชาวบ้านยังสามารถสร้างเครื่องตะบันน้ำขึ้นมาเพื่อใช้งานได้เองและยังสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนอื่นที่สนใจได้อีกด้วย

เอกสารอ้างอิง

เทศบาลตำบลดอยฮาง. (2560). ข้อมูลประชากร. แหล่งข้อมูล: http:www.doihang.go.th,index.php/

ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี, ปิยะบุตร โพธิคามบำรุง, ธวัชชัย ชัยธวัชวิถีและวินัย บุญน้อย. (2555). โครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน. มหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ.

บัญญัติ นิยมวาส, บรรเจิด โปฏกรัตน์. (2555). การศึกษาสมรรถนะของเครื่องตะบันน้ำ. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 13(1), 19-27.

ปริวัสส์ เอื้อนสะอาด, วราวุธ วุฒิวณิชย์ และจิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี. (2555). การวิจัยและพัฒนาเครื่องตะบันนํ้าแบบประหยัด. ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน.

ไพฑูรย์ อินจันทร์, ธีรพงศ์ วงศ์ษาและโยธิน สายใจ. (2557). การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตะบันน้ำ. สาขาวิชาช่างกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง.

ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้. (2555). การผลิตและการใช้งานระบบสูบน้ำ/เชิงกลสำหรับชุมชน. มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

Min Than, P. (2008). Construction and Performance Testing of the Hydraulic Ram Pump. GMSARN International Conference on Sustainable Development; 12-14.

Ndache MOHAMMED, S. (2007). Design and Construction of a Hydraulic Ram Pump. Leonardo Electronic Journal of Practives and Technologies, 6(11), 59-70.
เผยแพร่แล้ว
2018-12-25
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)