วารสารเพื่อการตีพิมพ์บทความวิชาการ นำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วารสารได้จัดทำทั้งในรูปแบบตีพิมพ์ ISSN 2351-0943 (Print) ตั้งแต่ปี 2557
และได้จัดทำเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2586-8969 (Online) ตั้งแต่ปี 2557

 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/edupsru/index

ขั้นตอนการเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์และค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ

2017-12-04

ผู้เขียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์ template ได้ที่ Template File.

ขั้นตอนการส่งบทความและชําระค่าใช้จ่าย(ผู้เขียน)
1. ผู้เขียนส่งบทความเข้ามาในระบบ ThaiJo2 (วารสารครุพิบูล) (คู่มือการสมัครและส่งบทความในระบบ)
2. ผู้เขียนติดต่อผู้ช่วยบรรณาธิการ(ผู้ประสานงาน โทร 093-2817284)แจ้งหลังจากส่งบทความแล้ว
3. ผู้เขียนโอนเงินหลังจากที่ผู้ประสานงานแจ้งให้โอนเท่านั้น 
ชื่อบัญชี วารสารครุพิบูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขาถนนสิงหวัฒน์ เลขที่บัญชี 644-0-53059-3
4. ส่งหลักฐานการโอน พร้อมแบบเสนอขอตีพิมพ์บทความ มายัง ID LINE : boom2932
(พร้อมทั้งโทรประสานผู้ช่วยบรรณาธิการ)

ผู้เขียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์ template ได้ที่ Template File.

ผู้เขียนสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอบทความและรายการตรวจสอบบทความ ได้ที่ แบบเสนอขอตีพิมพ์บทความ

 

Vol 5 No 2 (2018): วารสารครุพิบูล ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

Vol 5 No 2 (2018): วารสารครุพิบูล ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

 

วารสารครุพิบูลปีที่ 5 ฉบับที่ 2 นี้ทางกองบรรณาธิการได้เพิ่มจำนวนบทความตีพิมพ์จากเดิม 6-8 บทความต่อฉบับ เป็น 8-12 บทความ เนื่องจากนักวิชาการและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ความสนใจส่งบทความตีพิมพ์กับวารสารเพิ่มมากขึ้น โดยฉบับที่ 2 ของปีที่ 5 ในการดำเนินการของวารสาร มีจำนวนบทความวิจัยจำนวน 13 บทความ เป็นบทความวิชาการ 1 บทความ บทความทางเทคโนโลยีการศึกษาจำนวน 5 บทความ การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาจำนวน 2 บทความ บทความด้านทรัพยากรมนุษย์ บทความด้านการศึกษาปฐมวัย บทความด้านการศึกษาพิเศษ บทความด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และบทความด้านภาษาด้านละ 1 บทความ

ทางวารสารครุพิบูลขอขอบพระคุณนักวิชาการทั้งในระดับบัณฑิตศึกษาและจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ส่งผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่ามาตีพิมพ์กับวารสารจำนวนมาก ในการนี้ วารสารหวังว่า วารสารครุพิบูลจะเป็นแหล่งเผยแพร่งานด้านวิชาการทางมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ที่เน้นด้านการศึกษาของนักวิชาการอย่างเข้มแข็งต่อไป

 

 

อนุ เจริญวงศ์ระยับ

บรรณาธิการวารสารครุพิบูล

ตุลาคม 2561

Published: 2018-10-08

View All Issues