Announcements

เปิดรับบทความลงตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

2019-08-15
announcement2tn2.jpg

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ไม่มีค่าใช้จ่ายการส่งบทความ) โดยสามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้เขียนสามารถอ่านคำแนะนำและขัันตอนการส่งบทความได้ที่ คำแนะนำผู้เขียน (pdf) และอ่านรายละเอียดการเตรียมเอกสารการส่งได้ที่ ส่งบทความ

 

Read more about เปิดรับบทความลงตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

Current Issue

Vol 1 No 1 (2019): September - October
vol1no1 # The journal of Chulabhorn Roya Academy

บทบรรณาธิการ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันการศึกษา ที่มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิต ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานวิชาการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง วารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นอีกช่องทางหนึ่งของของเวทีวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่อยากจะเชิญชวนนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ แพทย์ พยาบาล และศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ได้ร่วมกันใช้เวทีนี้ ให้เป็นประโยชน์ต่อไป เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย บทความ ผลงานวิชาการที่ร้อยเรียง เริ่มตั้งแต่บทความที่เป็นศาสตร์เกี่ยวกับข้อมูล (Data Science) บทความที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งวิทยา โรคหัวใจ และกัญชา ที่เป็นที่สนใจอย่างกว้างขวาง รวมถึงเป็นเวทีสำหรับบุคคลากรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ใช้เป็นช่องท่างเป็นการนำเสนอบทความ เพื่อขอยื่นรับการรักษาสถานภาพการดำเรงตำแหน่งทางวิชาการของตนเองได้อีกช่องทางหนึ่ง

กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เขียนบทความทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุน ให้วารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉบับปฐมฤกษ์ ออกสู่สายตาของประชาคมนักวิชาการเป็นครั้งแรก

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ  มหานนท์
บรรณาธิการวารสาร

Published: 2019-10-18
View All Issues

วารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (The Journal of Chulabhorn Royal Academy) เป็นวารสารของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (Chulabhorn Royal Academy) ดำเนินการโดย ฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้  วารสารรับตีพิมพ์ บทความวิจัย และบทความวิชาการ ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในสาขาวิชา แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีกำหนดออก  ปีละ 3 ฉบับ (ราย 4 เดือน) ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – เมษายน  ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน – ธันวาคม ผู้สนใจสามารถอ่านคำแนะนำผู้เขียน และ ส่งบทความผ่านระบบ ThaiJo ได้ที่ Submission

  

วารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นวารสารในรูปแบบเปิด (Open Access) ผู้ใช้ทั่วไปหรือระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ฐานข้อมูลอัตโนมัติ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สามารถเข้าถึง ดาวน์โหลด เอกสารไฟล์บทความบนเว็บไซต์วารสาร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  ภายใต้สัญญาอนุญาต CC-BY-NC-ND

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะได้รับการเผยแพร่ใน ฐานข้อมูล  (index in)