อยู่ระหว่างเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

รอบพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

สำหรับบุคคลภายใน - ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (39) กรกฏาคม - ธันวาคม 2561

สำหรับบุคคลภายนอก - ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (41) กรกฏาคม - ธันวาคม 2562

รับผลงานจาก อาจารย์ นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย จากทั้งหน่วยงานภายนอกและภายใน มศว

กลุ่มสาขาวิชาที่เปิดรับ

1. ชาติพันธุ์

2. ประวัติศาสตร์-โบราณคดี

3. ปรัชญา-ศาสนา

4. แฟชั่น-เครื่องแต่งกาย-เครื่องประดับ

5. ภาษา-วรรณกรรม

6. ศิลปกรรม-สถาปัตยกรรม

7. เศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม

8. สารสนเทศ-การสื่อสาร

เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสาร (เปิดรับตลอดปี)

2016-01-18

ผู้สนใจส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา(peer-review)ตีพิมพ์ลงในวารสาร สามารถเข้าอ่านรายะเอียดการเตรียมต้นฉบับ ขั้นตอนการสมัคร และส่งบทความผ่านระบบได้ที่

https://www.tci-thaijo.org/index.php/index/index

เปิดรับตลอดปี ทั้งบุคคลภายในและภายนอก (ขณะนี้เปิดรอบพิจารณา ฉบับกรกฏาคม-ธันวาคม 2561 สำหรับบุคคลภายใน และฉบับเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2562 สำหรับบุคคลภายนอก)

หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่  02-2612096 หรือที่อีเมล pinpinat.cultureswu@gmail.com