ผู้สนใจส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา(peer-review)ตีพิมพ์ลงในวารสาร สามารถเข้าอ่านรายะเอียดการเตรียมต้นฉบับ ขั้นตอนการสมัคร และส่งบทความผ่านระบบได้ที่

https://www.tci-thaijo.org/index.php/index/index

เปิดรับตลอดปี ทั้งบุคคลภายในและภายนอก (ขณะนี้เปิดรอบพิจารณา ฉบับกรกฏาคม-ธันวาคม 2561 สำหรับบุคคลภายใน และฉบับเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2562 สำหรับบุคคลภายนอก)

หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่  02-2612096 หรือที่อีเมล pinpinat.cultureswu@gmail.com