แนวคิดหลังสมัยใหม่ : การย้อนสู่โลกแห่งภูมิปัญญา

Main Article Content

จรัสพิมพ์ วังเย็น

Abstract

POST MODERN  ISSUE:  INTELLECTUAL WORLD REVISIT

Article Details

How to Cite
วังเย็นจ. (1). แนวคิดหลังสมัยใหม่ : การย้อนสู่โลกแห่งภูมิปัญญา. Institute of Culture and Arts Journal, 13(1). Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/2488
Section
Academic Articles
Author Biography

จรัสพิมพ์ วังเย็น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น