กิจกรรมศิลปกรรมบำบัดเพื่อฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัย

Main Article Content

จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า

Abstract

ART THERAPY FOR HEALING FLOOD VICTIMS

Article Details

How to Cite
แพทย์หลักฟ้าจ. (1). กิจกรรมศิลปกรรมบำบัดเพื่อฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัย. Institute of Culture and Arts Journal, 13(1). Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/2489
Section
Academic Articles
Author Biography

จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะศิลปกรรมศาสตร์