ประตูน้ำ(ชุมชนตลาดเฉลิมลาภ):มิติการพัฒนาชุมชนเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง

Main Article Content

รินบุญ นุชน้อมบุญ

Abstract

PRATUNUM (CHALERMLAP MARKET COMMUNITY): 

THE  DEVELOPMENT VISION  OF  COSTUME  COMMUNITY

Article Details

How to Cite
นุชน้อมบุญร. (1). ประตูน้ำ(ชุมชนตลาดเฉลิมลาภ):มิติการพัฒนาชุมชนเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง. Institute of Culture and Arts Journal, 13(1). Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/2494
Section
Academic Articles
Author Biography

รินบุญ นุชน้อมบุญ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม