บทปริทัศน์หนังสือ ความเป็นธรรมเชิงวรรณศิลป์ สุวรรณา สถาอานันท์,บรรณาธิการ สำนักพิมพ์วิภาษา 2552

Main Article Content

ดวงมน จิตร์จำนงค์

Abstract

THE  REVIEW  OF “THE  POETIC  JUSTICE”

Article Details

How to Cite
จิตร์จำนงค์ด. (1). บทปริทัศน์หนังสือ ความเป็นธรรมเชิงวรรณศิลป์ สุวรรณา สถาอานันท์,บรรณาธิการ สำนักพิมพ์วิภาษา 2552. Institute of Culture and Arts Journal, 13(1). Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/2498
Section
Book Review
Author Biography

ดวงมน จิตร์จำนงค์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์