บทบรรณาธิการ

Main Article Content

บรรณาธิการบริหาร วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

Abstract

บทบรรณาธิการ

Article Details

How to Cite
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะบ. (1). บทบรรณาธิการ. Institute of Culture and Arts Journal, 13(1). Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/2501
Section
Editorial
Author Biography

บรรณาธิการบริหาร วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ