พัฒนาการภาพยนตร์รักของไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2555

Main Article Content

ปรัชญา เปี่ยมการุณ

Abstract

งปี พ.ศ.2545-2555” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลงานภาพยนตร์รักของไทยในรอบ 10 ปี ในประเด็นของ แก่นเรื่อง ตัวละคร ฉาก อารมณ์ของภาพยนตร์ และ ภาพสะท้อนสังคม รวมถึงศึกษาทัศนะของผู้ผลิตภาพยนตร์ นักวิจารณ์ภาพยนตร์ และนักวิชาการด้านภาพยนตร์ที่มีต่อภาพยนตร์รักของไทย โดยใช้กลุ่มตัวอย่างภาพยนตร์ 22 เรื่อง และกลุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์ 15 ราย
ผลการวิจัยพบว่า ปริมาณของภาพยนตร์รักมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี สะท้อนให้เห็นถึงกระแสนิยม ความหลากหลายในเนื้อหาที่ครอบคลุมความรักในหลายมิติ องค์ประกอบต่างๆ ในหนังถือเป็นส่วนเติมเต็มมิติ ด้านความรักให้ปรากฏชัด ความรัก สามารถแทรกซึมเข้าไปอยู่ในหนังทุกเรื่อง ต่างกันแค่เพียงรูปแบบ และวิธีการนำเสนอผ่านองค์ประกอบของภาพยนตร์ ที่จะเป็นตัวก????ำหนดทิศทางของภาพยนตร์เรื่องนั้น ในด้านของผู้ผลิตภาพยนตร์ในฐานะผู้สร้างสรรค์งานมองว่า ภาพยนตร์รักทุกเรื่องมักจะสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคม การสร้างภาพยนตร์แต่ละเรื่องจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของนายทุนเป็นหลักเพื่อสอดรับกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ทั้งด้านตลาด รายได้ และกระแสนิยม ในด้านของนักวิจารณ์และนักวิชาการด้านภาพยนตร์ในฐานะผู้ชม พบว่า ภาพยนตร์รักของไทย ยังคงความเป็นรักแบบไทยๆ เนื้อหาจะสะท้อนความรักออกมาในรูปแบบตลกโรแมนติก ความรักที่ค่อนไปทางสมหวังมากกว่าผิดหวัง มีความร่วมสมัยในเชิงเนื้อหา กระแสนิยม สังคม นำเสนอความรักในหลากหลายมิติมากขึ้น อนาคตของภาพยนตร์รักไทยนั้นยังคงรูปแบบเดิม หากกระแสนิยม ทิศทางการตลาด ความต้องการในเชิงรายได้ ยังคงตีกรอบรูปแบบและวิธีการน????ำเสนอ ภาพยนตร์รักก็ยังคงวนเวียนกับกับความรักแบบอุดมคติ ความรักแบบสุขสมหวัง ความรักแบบคนชั้นกลางในเมืองต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เปี่ยมการุณป. (1). พัฒนาการภาพยนตร์รักของไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2555. Institute of Culture and Arts Journal, 17(2), 141-148. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/99321
Section
บทความวิจัย