อัตลักษณ์ที่ลื่นไหลของตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ

Main Article Content

ชวิตรา ตันติมาลา

Abstract

ตลาดนัดเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเมืองและชีวิตชุมชน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความหมาย และคุณค่าของตลาดนัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านการรับรู้ของคนในตลาด ทั้งผู้ผลิต/ผู้ขาย และผู้บริโภค และคนในมหาวิทยาลัย ทั้งฝ่ายจัดการตลาดนัด บุคลากร และนิสิต และเพื่อค้นหาลักษณะเฉพาะของตลาดนัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบเชิงชาติพันธุ์วรรณนาที่มีเทคนิคการเก็บข้อมูลแบบสังเกตอย่างมีส่วนร่วม สัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนาแบบกลุ่ม จากการศึกษาพบว่า ตลาดนัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความหมายต่อปากท้อง และการวางแผนจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันของผู้คนโดยรอบ ในขณะเดียวกัน พื้นที่ และพฤติกรรมของคนในตลาดก็มีส่วนในการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัด เช่น พฤติกรรมดูแลสุขภาพ หรือ “กินคลีน” ทำให้ร้านค้าต่างปรับตัว และจำเป็นต้องยกระดับคุณภาพของร้านตนเองเพื่อให้ตอบสนองมาตรฐานของลูกค้าที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดนัดนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีบรรยากาศทางวิชาการ มีกลุ่มลูกค้าที่ดี และมีวัฒนธรรมเฉพาะ เช่น ต่อแถวซื้อสินค้าอย่างมีระเบียบ และไม่ค่อยต่อรองราคาสินค้า นอกจากนี้ ยังมีชาวต่างชาติมากโดยเฉพาะลูกค้าชาวญี่ปุ่นทำให้มีการผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจต่อมหาวิทยาลัย และเชิงสังคมวัฒนธรรมต่อชุมชน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ตันติมาลาช. (1). อัตลักษณ์ที่ลื่นไหลของตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ. Institute of Culture and Arts Journal, 17(2), 159-170. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/99323
Section
บทความวิจัย