Vol 17, No 2 (2559)

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ : ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (34) มกราคม - มิถุนายน 2559

Table of Contents

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล pdf
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการวารสาร pdf
 

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความเฉพาะฉบับ

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ pdf
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สารบัญ

สารบัญ pdf
 

บทความวิชาการ

ย้อนร่องรอยการจ????ำหน่ายผลงานศิลปะของไทยช่วงสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ pdf
สิทธิธรรม โรหิตะสุข 9-17
สุนทรียศาสตร์กับศิลปะ : จากการเสนอภาพตัวแทนถึงสุนทรียะเชิงสัมพันธ์ pdf
ทักษิณา พิพิธกุล 18-24

บทความวิจัย

การพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษาส????ำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ pdf
จิรกานต์ สิริกวินกอบกุล 25-36
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ทางด้านดนตรี ในศตวรรษที่ 21 pdf
อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง 37-48
การวิเคราะห์สื่อประชาสัมพันธ์เปรียบเทียบระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี pdf
เทอดศักดิ์ สุขดาว 49-56
การศึกษาการใช้นาฏกรรมบำบัดต่อความเครียดของผู้ต้องขังชายแรกเข้าในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี pdf
ประวิทย์ ฤทธิบูลย์ 57-70
การศึกษาวิเคราะห์ภาพยนตร์ไทยนอกกระแสที่ได้รับรางวัลระหว่าง พ.ศ. 2543-2555 pdf
อุสุมา สุขสวัสดิ์ 71-80
การสร้างสรรค์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจากทฤษฎีการรื้อสร้าง (Deconstruction) : กรณีศึกษาผ้าไหมมัดหมี่พื้นบ้าน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา pdf
กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ 81-94
การออกแบบในงานภาพยนตร์กับบริบทสังคมและวัฒนธรรม : กรณีศึกษาผลงานของหม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุลในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2557 pdf
รินบุญ นุชน้อมบุญ 95-103
โขนวิจิตรนาฏศิลป์ชั้นสูง: กรณีศึกษาการถ่ายทอดการสอนโขนจากรุ่นสู่รุ่นของนักเรียนโขนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ pdf
ธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ 104-112
จิตรกรรมสีน????้ำสร้างสรรค์ชุดอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พื้นที่ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรม ในจังหวัดนครราชสีมา pdf
สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล 113-125
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีของวงออร์เคสตราเยาวชนในประเทศไทย pdf
เศรษฐพงศ์ จรรยารยชน 126-140
พัฒนาการภาพยนตร์รักของไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2555 pdf
ปรัชญา เปี่ยมการุณ 141-148
เส้นทางสู่ความเป็นเลิศของวงดนตรีลูกทุ่งมัธยมศึกษาในประเทศไทย pdf
นิวัฒน์ วรรณธรรม 149-158
อัตลักษณ์ที่ลื่นไหลของตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ pdf
ชวิตรา ตันติมาลา 159-170