Published: 2017-07-26

หลักการและเหตุผล

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1-2

บทบรรณาธิการ

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5

โครงสร้างของที่ว่าง

ธิดารัตน์ ชุ่มจังหรีด

50-56

ผ้าตีนจกเมืองน่าน

อรรถพงษ์ ประดิษฐพงษ์

124-133