Vol 18, No 2 (2560)

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (36) มกราคม - มิถุนายน 2560

Table of Contents

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล pdf
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1-2

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการวารสาร pdf
  3

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความเฉพาะฉบับ

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ pdf
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5

สารบัญ

สารบัญ pdf
  6-8

บทความวิชาการ

ปราสาทหินพนทวันและหลักเขคตอาศรมตามจารึกปราสาทหินพนมวัน 2 pdf
ฉัตรชัย เอมราช 9-16
อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ในงานบูรณปฏิสังขรณ์วิหารของครูบาศรีวิชัย pdf
สุวพันธุ์ จันทรวรชาต 17-24

บทความวิจัย

การศึกษาลวดลายเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี pdf
จิรดา แพรใบศรี 25-35
ผลการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบบทเพลงพื้นเมืองสำหรับเด็กปฐมวัย ที่มีต่อความเข้าใจจังหวะ pdf
ณัชชา เตชะอาภรณ์ชัย 36-42
การศึกษาเพลงไทยเดิมสำหรับกีต้าร์คลาสสิคของ วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์ pdf
ตวัน รักแผน 43-49
โครงสร้างของที่ว่าง pdf
ธิดารัตน์ ชุ่มจังหรีด 50-56
ความฉลาดทางวัฒนธรรมในบริบทวัฒนธรรมอาเซียนสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี : การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา pdf
ธีระชน พลโยธา 57-62
ประสิทธิผลของการใช้เสียงทำนองและจังหวะผ่านเครื่องดนตรีเปียโนที่มีผลต่อความจำของเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ pdf
นัฏฐิกา สุนทรธนผล 63-71
การพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์ไทย โดยใช้โมเดลซิปปา pdf
ประวิทย์ ฤทธิบูลย์ 72-79
แนวทางการฝึกซ้อมวงมโหรีเครื่องเดี่ยวระดับมัธยมศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร pdf
พีรัญยา วิสิฐจันทรกูล 90-97
ภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านกับบทบาทการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมท้องถิ่น กรณีศึกษาการอนุรักษ์สืบทอดละครชาตรีเมืองเพชร pdf
ระวิวรรณ วรรณวิไชย 98-106
การสร้างอัตลักษณ์การออกแบบแฟชั่นโดยใช้แนวคิดภาพต้นแบบตราสินค้า pdf
วรฐ ทรัพย์ศรีสัญจัย 107-114
การพัฒนาการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องป่าชายเลนชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนให้แก่เยาวชนในชุมชนเกาะหยงสตาร์ จังหวัดตรัง pdf
สุเมษย์ หนกหลัง 115-123
ผ้าตีนจกเมืองน่าน pdf
อรรถพงษ์ ประดิษฐพงษ์ 124-133
การศึกษาและสร้างสรรค์แบรนด์รับรองและรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดีเด่นระดับชาติ pdf
อรัญ วานิชกร 134-140