ข่าวประกาศ

รูปแบบการอ้างอิง

2017-06-30

เนื่องจากวารสารอักษรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในฐาน ACI (ASEAN CITATION INDEX) จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิง โดยเฉพาะรายการอ้างอิงภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ขอความร่วมมือผู้ที่จะส่งบทความมายังวารสารอักษรศาสตร์ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามที่ปรากฏใน แนวทางสำหรับผู้แต่ง กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือค่ะ 

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ รูปแบบการอ้างอิง

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 47 ฉบับที่ 3 (2018): ฉบับ Supplementary (เดือนธันวาคม 2018)

วารสารอักษรศาสตร์ ฉบับ Supplementary (เดือนธันวาคม 2561) เป็นฉบับรวมบทความจากการประชุมวิชาการนานาชาติของผู้สอนภาษาเยอรมันในประเทศไทย ครั้งที่ 5 (5. Thailändisches Germanistentreffen) เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เผยแพร่แล้ว: 2018-12-29

บทบรรณาธิการ

  • กัญญา วัฒนกุล, ธนกร แก้ววิภาส

บทความ

ดูเล่มทุกฉบับ