การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาแพทย์สำหรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1: การศึกษานำร่อง

Main Article Content

วีรเธียร ถวัลย์วงศ์ศรี ธารินทร์ เพ็ญวรรณ

Abstract

โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาแพทย์สำหรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดสอบทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งได้แจ้งคะแนนสอบรายหัวข้อวิชาเป็นรายบุคคลเพื่อให้นักศึกษาสามารถทบทวนศึกษาในรายวิชาที่ตนบกพร่อง


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) ประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-directed learning) ต่อคะแนนสอบของข้อสอบโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์สำหรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา ขั้นตอนที่ 1 และ 2) ระบุปัจจัยที่มีผลต่อผลคะแนนสอบของข้อสอบโครงการดังกล่าว


          เป็นงานศึกษาวิจัยแบบผสมในกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งหมดจำนวน 48 คน วิเคราะห์คะแนนสอบของนักศึกษาแพทย์จากการสอบประเมินทั้ง 3 ครั้ง หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของคะแนนเต็ม และค่าสถิติ non- parametric test รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยคัดเลือกนักศึกษาแพทย์แบบเจาะจงโดยเน้นสัมภาษณ์ในกลุ่มที่มีผลการเรียนดี ทำการถอดรหัสจากการสัมภาษณ์และนำมาเปรียบเทียบกัน


          ผลงานวิจัยพบว่า พบว่า คะแนนของนักศึกษาแพทย์ในการสอบครั้งที่สองเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 19.3 (95%CI 13.6-25.1) เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนของนักศึกษาแพทย์ในการสอบครั้งแรก และคะแนนสอบของนักศึกษาแพทย์ในการสอบครั้งที่สามเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 26.2 (95%CI 18.9-33.5) เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนของนักศึกษาแพทย์ในการสอบครั้งแรก โดยการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า การทราบคะแนนสอบในแต่ละหัวข้อรายวิชาช่วยให้ประเมินตนเองได้ว่ายังบกพร่องความรู้รายวิชาใด รวมไปถึงบรรยากาศการสอบที่เสมือนจริง กระตุ้นให้มีการเตรียมตัวสอบมากขึ้น ทั้งนี้การเตรียมตัวสอบอย่างสม่ำเสมอโดยแบ่งเวลาทบทวนในแต่ละรายวิชาเป็นปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อคะแนนสอบที่น่าพอใจ


A pretest for the medical competency assessment test for national license step I was divided into 3 parts. The scores, categorized by learning subjects, were notified individually at the end of each part.


          The purposes of this study were (1) to investigate the effectiveness of a self-directed learning model in order to gain higher scores; (2) to explore factors affecting their scores.


          The study was a mixed methods research. In quantitative part, all third-year medical students were included into the study. Mean, standard deviation, percentage and non-parametric test were used for data analysis. For the qualitative part, 10 students with high GPAX were selected with purposive sampling method. Focus group interviews and semi-structured interviews were performed. We used investigator and methodological triangulation methods with content analysis to analyse final codes.


          The findings were as follow: (1) there was a 19.3% (95%CI 13.6-25.1) increased in the 2nd test mean percentage scores compared with the 1st test mean percentage scores. And there was a 26.2% (95%CI 18.9-33.5) increased in the 3rd test mean percentage scores compared with the 1st test mean percentage scores. The study suggested that scores notification helped students recognize their weak points in a self-directed learning process. The pretest project let them feel as staying in a virtual examination room and stimulate them for better preparedness. In addition, a regular-type learning style was most mentioned in students with high GPAX.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles