วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

Announcements

1. ประกาศ! สำหรับการตีพิมพ์วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ ปี 2562 เต็มแล้ว

2019-02-26

สำหรับการตีพิมพ์วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ ปี 2562 เต็มแล้ว หากท่านประสงค์จะส่งบทความจะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในปี 2563

Read more about 1. ประกาศ! สำหรับการตีพิมพ์วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ ปี 2562 เต็มแล้ว

Indexed in  (Tier 2)