วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน จัดพิมพ์เผยแพร่โดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการสู่สังคม และเป็นแหล่งกลางในการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลและเป็นแหล่งวิทยาการความรู้ต่าง ๆ อันเป็นการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้รับทราบ

Vol 3 No 2 (2017): JULY - DECEMBER (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

View All Issues