วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน จัดพิมพ์เผยแพร่โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการสู่สังคมด้านพัฒนาการเรียนการสอน ของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน อันมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับ

1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

2. งานวิจัยในชั้นเรียน

3. การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

4. การพัฒนาศักยภาพของผู้สอน

5. การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

6. การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน

7. การพัฒนาเทคนิคการสอน

8. การสร้างหรือพัฒนาอุปกรณ์สื่อการสอนทั่วไป

9. การสร้างหรือพัฒนาอุปกรณ์สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning หรือ นวัตกรรม

10. การปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยสนับสนุนทางการเรียนรู้

11. การปรับปรุงพัฒนากระบวนการหรือวิธีการวัดและประเมินผล

12. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทัศนคติของผู้เรียน

นโยบายการจัดพิมพ์และเผยแพร่

            วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้สร้างพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยระหว่างนักวิชาการในด้านสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นผู้อ่านทบทวน (Peer Review) ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ทั้งนี้กองบรรณาธิการใช้ระบบที่ผู้ประเมินและผู้เขียนบทความต่างไม่ทราบชื่อของแต่ละฝ่าย (double-blind review) บทความที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร และเผยแพร่บนระบบการจัดการวารสารไทยในระบบออนไลน์ (Thai Journals Online System (ThaiJO) ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม เริ่มฉบับแรก เดือนมกราคม - มิถุนายน 2558 ประเภทของบทความหรือบทความที่จะได้รับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารโดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. บทความทางวิชาการโดยทั่วไปเป็นบทความทางวิชาการที่นำเสนอเนื้อหาสาระทางวิชาการที่ผ่านการวิเคราะห์และประมวลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วย ความนำ เนื้อเรื่อง ซึ่งแบ่งเป็นประเด็นหลักประเด็นรอง ประเด็นย่อย และบทสรุปความยาวไม่เกิน 20 หน้า

2. บทความวิจัยเป็นบทความที่เกิดจากการวิจัยของผู้เขียนหรือสมาชิกร่วมในงานวิจัยนั้น ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ สมมุติฐานของงานวิจัย ขอบเขตที่ครอบคลุมในการวิจัยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย (ประกอบด้วยข้อมูลประชากรกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล) ผลการวิจัย (สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ) ความยาวไม่เกิน 25 หน้า

3. บทปริทัศน์หมายถึง บทความวิชาการที่เขียนขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องมีการวิพากษ์และแสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง บทคัดย่อหรือเรื่องย่อ คำนำ เนื้อเรื่อง และเอกสารอ้างอิงความยาวไม่เกิน 15 หน้า

4. บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)หมายถึง งานเขียนขนาดสั้นที่ทำการสรุปข้อโต้แย้งหลัก ๆ (Debates) ของหนังสือ 1 เล่ม (หรือหลายเล่มประกอบกัน) รวมถึงอาจจะมีการเสนอแนะว่าหนังสือเล่มนั้น ๆ มีจุดเด่น/จุดด้อยอย่างไรทั้งในเชิงทฤษฎี/ข้อมูล/ข้อค้นพบ และกลุ่มผู้อ่านที่น่าจะได้ประโยชน์จากหนังสือนั้น ความยาวไม่เกิน 5 หน้า

"วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียมดำเนินการ "

1. เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร

2018-06-27

เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสามารถส่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jliwu หรือทางอีเมล jliwu.journ@gmail.com สอบถามรายละเอียดโทร. 0-7567-3770

 

2. มาตรฐานและหลักเกณฑ์การลงรายการอ้างอิงในวารสาร แบบ APA สำหรับ Foreign Language(ผู้แต่งจะต้องอ้างอิงในรูปแบบภาษาอังกฤษเท่านั้น)

2018-06-26

มาตรฐานและหลักเกณฑ์การลงรายการอ้างอิงในวารสาร แบบ APA สำหรับ Foreign Language (ผู้แต่งจะต้องอ้างอิงในรูปแบบภาษาอังกฤษเท่านั้น) ดาวน์โหลด คลิก

Vol 4 No 2 (2018): JULY - DECEMBER (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

Published: 2018-12-27

Editorial

ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย

-

View All Issues

Indexed in  (กลุ่มที่ 2)