ประเมินคุณภาพชีวิตระหว่างผู้ป่วยฟอกเลือดล้างไตและล้างไตทางช่องท้อง ณ โรงพยาบาลพะเยา

เนื้อหาบทความหลัก

นลิตา เหลาแหลม พรมมินทร์ ไกรยสินธ์ วัชรียา ปาละกุล อภิรดา ฉิมพาลี กัตติกา หาลือ วีระพล จันทร์ดียิ่ง

บทคัดย่อ

ศึกษาแบบมุ่งหน้าภาคตัดขวางเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตระหว่างกลุ่มผู้ป่วยฟอกเลือดล้างไต กับกลุ่มผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง รวบรวมข้อมูลจากบันทึกทางการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา และสุ่มเพื่อสัมภาษณ์ จำนวน 62 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยฟอกเลือดล้างไต 32 ราย และผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง 30 ราย ใช้แบบฟอร์มสั้นคุณภาพชีวิตโรคไต (Kidney Disease Quality of Life Short Form - KDQOL SFTM  version 1.3) ฉบับภาษาไทย อันประกอบด้วยมาตราส่วนสำรวจสุขภาพทั่วไป 36 รายการ (36-Item Health survey scale) 8 หัวข้อ และมาตราส่วนมุ่งเป้าโรคไต (Kidney disease-target scale) 12 หัวข้อ คะแนนรวมทั้งหมดคุณภาพชีวิตโรคไตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนมาตราส่วนสำรวจสุขภาพทั่วไป 36 รายการ ในส่วนหัวข้อสุขภาพทั่วไป กลุ่มผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง มีคะแนนสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ (p = 0.029) เช่นเดียวกับมาตราส่วนมุ่งเป้าโรคไต ในส่วนหัวข้อการให้กำลังใจจากผู้ให้บริการล้างไต กลุ่มผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องมีคะแนนสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.001)  คุณภาพชีวิตระหว่างทั้งสองกลุ่มล้างไตวิธีมาตรฐาน ไม่มีความแตกต่างทางคลินิกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

 

Quality of life assessment among patients on hemodialysis and peritoneal dialysis at Phayao Hospital

Nalita  Laolam1, Prommin  Kriyasin1, Watchareeya  Palakul1, Apirada  Chimpalee1, Guttiga Halue2 and Verapol  Chandeying1*  

1 School of Medicine, University of Phayao, Phayao Province 56000

2 Phayao Hospital, Phayao Province 56000

The comparative cross-sectional study of quality of life among hemodialysis patients and peritoneal dialysis patients was conducted. The data were collected from medical records of Phayao hospital, and sampled for the interview of 62 subjects: 32 of hemodialysis, and 30 of peritoneal dialysis. Those were measured with the Kidney Disease Quality of Life Short Form - KDQOL SFTM version 1.3, Thai version: comprised of 36-Item health survey scale of 8 headings, and kidney disease-target scale of 12 headings. The general health of 36-Item Health survey scale had higher scale with statistical significance in peritoneal dialysis group than hemodialysis group (p = 0.029). Concordantly, the dialysis staff encouragement had the very high significance scale in peritoneal dialysis group (p = 0.001). There were no significant differences on quality of life between both standardized dialysis groups.  


รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความทั่วไป (general article)