วารสารพิฆเนศวร์สาร (Phikanate Journal)

“พิฆเนศวร์สาร” เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กำหนดออกเป็นราย 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน และกรกฎาคม – ธันวาคม) วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ สหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมวิทยา ผลงานทางวิชาการที่ลงพิมพ์ใน “พิฆเนศวร์สาร” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แยกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. รายงานการวิจัย (Research Article) เป็นการเสนอผลการวิจัยที่ผู้เขียนได้ดำเนินการด้วยตนเอง 2. บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นการนำเสนอสาระซึ่งผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างลุ่มลึกจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ จากทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัย โดยมีทัศนะ หรือข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และมีการอ้างอิงอย่างชัดเจน ผลงานทางวิชาการทั้ง 2 ประเภทดังกล่าว จะต้องไม่เคยลงพิมพ์ในวารสารหรือส่งพิมพ์อื่น

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 

ข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าวรับสมัครบทความ

 
ช่วงเวลาที่รับสมัครวารสาร  
Posted: 2017-08-01
 
More Announcements...