ปีที่ 13 ฉบับที่ 1

วารสารพิฆเนศวร์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจัยเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาศึกษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ การพัฒนาสังคม สาธารณสุขศาสตร์ บริหารธุรกิจและสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา สถาบันองค์กรต่างๆ รวมทั้งนักวิชาการอิสระทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและเกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ

Vol 13 No 2 (2017): ๋July - December (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

Published: 2017-12-28

AN ANALYSIS OF LOVE APPRECIATION IN INAO WRITTEN BY KING RAMA II

ชนิดาภา ผิวอ่อน, สนม ครุฑเมือง

1-17

MANAGEMENT OF THE BUDDHIST SANGHA IN INDIA

บุศรา โพธิสุข, เสน่ห์ ใจสิทธิ์, สราวุฒิ วะสารชัย, พระมหาวรวัฒน์ อภินนฺโท (วิชัย)

19-29

THE JUSTICE PROCESS FOR TEACHERS AN NIGGAHAKAMMA FOR THE MONKS TEACHING IN SCHOOLS

เอกสิทธิ์ สินลา, พระครูสุนทร สังฆพินิต, เทพประวิณ จันทร์แรง, พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์

31-41

THE PROCEDURES IN RELIGIOUS PLACE CONSERVATION PHRA DHATU DOI THUM TEMPLE OF COMMUNITY NAMPRAE SUBDISTRICT, HANGDONG DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE

พระรังสรรค์ จนฺทสีโล, พูนชัย ปันธิยะ, วิโรจน์ วิชัย

43-51

EFFECTED OF LESS OXYGEN AND HOLD BREATHING TRAINING PROGRAM ON 50 METERS SPEED FREESTYLE OF YOUTH SWIMMER, CHIANG MAI PROVINCE

เกียรติศักดิ์ โพธิ์ผำใหญ่, สมชาย กุลโสภิต, นิคม นาคอ้าย

53-63

THE USE OF SOCIAL MEDIA IN BUILDING UP RELATIONSHIP BETWEEN FAN CLUB AND POPULAR FOOTBALL CLUBS

ตะวัน อ้วนสมบูรณ์, ธรรมกิตติ์ ธรรมโม

65-79

THE DEVELOPMENT OF AN ACADEMIC MANAGEMENT HANDBOOK FOR EDUCATION FACULTY CHIANG MAI RAJABHAT UNIVERSITY

สุเทพ ไชยวุฒิ, เกตุมณี มากมี, ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์

129-147

THE ENHANCE MODEL FOR TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP OF HEADS OF POLICY AND PLANNING CLUSTER UNDER THE OFFICE OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION IN THE 21ST CENTURY

ชาญ คำภิระแปง, เกตุมณี มากมี, รังสรรค์ มณีเล็ก, สมาน ฟูแสง

149-161

DEVELOPMENT OF LESSON PLANS ON 5 PRECEPTS USING QUESTIONING TECHNIQUES TO PROMOTE ANALYTICAL THINKING ABILITY FOR WATPADANG SCHOOL STUDENTS IN CHIANG MAI PROVINCE

พรพิมล พรหมจักร์, เชษฐภูมิ วรรณไพศาล, ชรินทร์ มั่งคั่ง

179-192

CABARET IN CHIANG MAI

ชัพวิชญ์ ใจหาญ, สุนิษา สุกิน, นิศารัตน์ มุ่งพุทธรักษา

193-204

View All Issues

Indexed in tci