ปีที่ 13 ฉบับที่ 1

พิฆเนศวร์สาร เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยในสาขาศึกษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ การพัฒนาสังคม สาธารณสุขศาสตร์ บริหารธุรกิจและสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

โดยวารสารบัญฑิตวิจัยได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) (เริ่มตีพิมพ์ฉบับแรกในปี พ.ศ. 2548) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) (เริ่มตีพิมพ์ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ในปี พ.ศ. 2560)

ISSN 1686-7467 (print)

ISSN 2651-141X (online) 

Vol 14 No 1 (2018): January - June (มกราคม - มิถุนายน 2561)

Published: 2018-06-29

Quality of Life of Non-Insulin Dependent Diabetes Patients at Sarapee Hospital, Chiang Mai Province

จตุรงค์ ประกายสกุล, วราภรณ์ ศิริสว่าง, วันทนีย์ ชวพงศ์

1-15

Prevalence and Factors Associated with Diarrhea Among Children Below the Age of 5 Years in Tunghuachang District, Lamphun Province, Thailand.

พงค์นรินทร์ สุริยะโจง, สามารถ ใจเตี้ย, สายหยุด มูลเพ็ชร์

17-32

Marginal People in Non-Fiction of Aorasom Suthisakorn:

บัณฑิต ทิพย์เดช, สนม ครุฑเมือง, เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์

49-62

Discourse of Violence in Lanna Folktales

วัชรินทร์ แก่นจันทร์, สนม ครุฑเมือง, เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์

63-83

Myth in Lanna Folktales

เอื้อมพร ทิพย์เดช, สนม ครุฑเมือง, เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์

85-101

Beliefs and 4 Human Needs in Tai Yong Folktales of Lampoon Province

กรองทอง จิรเดชากุล, สนม ครุฑเมือง

103-121

The Construction of Female Image in Thai Award-Winning Novels in the Year B.E. 2550-2559

ปรียาดา กุลรินทร์, นราวัลย์ พูลพิพัฒน์, ศรีวิไล พลมณี

123-133

An Analysis of Values Embodied in the Thai Rhetoric

Min Mei, ปฏิพันธ์ อุทยานุกู, ยุพิน จันทร์เรือง

135-147

The Implementation of the Pattaya City’s Education Strategies Plans for Preparation Towards The Asean Economic Community

เอกวุธ แกล้วทนงค์, ลือชัย วงษ์ทอง, กฤษฎา นันทเพ็ชร

149-165

Teachers’ Global Education Concepts in The Child Care Center, Sanpathong, Chiang Mai Province

ธีรภัทร กุณาวงศ์, จารุณี มณีกุล, เชษฐภูมิ วรรณไพศาล

167-176

Inclusive Schools Administration Under The Supervision Of Lamphun Primary Education Service Area 2 According to the PDCA Cycle

สมจิต ไชยเชษฐ, สมเกตุ อุทธโยธา, จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์

177-192

The Management of the Disability Support Services Center in Chiangmai Polytechnic College

สมหวัง โชติการ, สมเกตุ อุทธโยธา, จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์

193-204

Management of We and We Construction Engineering System Co., Ltd. Based on the Philosophy of Sufficiency Economy

วัชระ บุตรแก้ว, จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์, สมเกตุ อุทธโยธา

205-215

The Government Development Projects and Karen Culture

เกษมสันต์ ยศรุ่งโรจน์, ณรงค์ศักดิ์ จันทร์นวล

217-230

View All Issues

Indexed in tci