ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารใหม่! ซึ่งอยู่ใน TCI กลุ่ม 2 ได้แก่

  -  International Scientific Journal of  Engineering and Technology (วารสารภาษาอังกฤษ) 

ขอบเขตสาขาวิชา - Engineering, Technology, Innovation, Information Technology, Management Information System, Logistics and Transportation, Agricultural Science, Animal Science and Aquaculture, Food Sciences, and other areas in Sciences and Technology

https://isjet.pim.ac.th/

   -  Chinese Journal of Social Science and Management (วารสารภาษาจีน) 

ขอบเขตสาขาวิชา - Business Administration, Economics, Logistics, Management, Organization, Marketing, Information System Management

https://cjssm.pim.ac.th/