แนะนำวารสาร TCI กลุ่ม 2 ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ฉบับที่หนึ่ง

社会科学与管理 / Chinese Journal of Social Science and Management (วารสารภาษาจีน)

ขอบเขตสาขาวิชา - Business Administration, Economics, Logistics, Management, Organization, Marketing, Information System Management

กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ:
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 

-----------------------

ฉบับที่สอง 

International Scientific Journal of  Engineering and Technology (วารสารภาษาอังกฤษ)

ขอบเขตสาขาวิชา - Engineering, Technology, Innovation, Information Technology, Management Information System, Logistics and Transportation, Agricultural Science, Animal Science and Aquaculture, Food Sciences, and other areas in Sciences and Technology

กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ:
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 

-----------------------