วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการและบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิจัย เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความรู้จากผลงานวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่แลกเปลี่ยนด้านวิทยาการความรู้ระหว่าง อาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิชาการอิสระทั้งของรัฐและเอกชนตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยเปิดโอกาสให้เผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพในอันที่จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

Publisher : วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ (PAYAP UNIVERSITY JOURNAL) 

Publication scheduled : กำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ 
     ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน กำหนดออก กรกฎาคม
     ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม กำหนดออก มกราคมปีถัดไป 

ISSN 0857-4677 (Print)
ISSN 2651-1606 (Online)


 ***สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร สามารถส่งบทความ, ไฟล์แบบเสนอบทความผ่านทางอีเมล์ : journal@payap.ac.th หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053 851478, 053 241255 ต่อ 7232

ประกาศ รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2020 

2019-07-02

ประกาศ รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2020 

     - บทความวิชาการ (Academic Articles)

     - บทความวิจัย (Research Articles) 

ผู้เขียนบทความ ส่งบทความเป็นไฟล์ Word พร้อมทั้งกรอกข้อมูลแบบเสนอบทความ (Download) และส่งไฟล์แบบเสนอบทความ และบทความมายัง Email: journal@payap.ac.th 

Vol 29 No 1 (2019): Payap University Journal

Published: 2019-06-28

Management Approach of the Non-Alcoholic Songkran Festival: A Case Study of Rice Family Roads of Thailand

วิฑูร อินทจันท์, ไชยนันท์ ปัญญาศิริ

104-119

Relationship between Organizational Climate and Organizational Commitment of Employees: A Case study Mektec Manufacturing Corporation (Thailand) Company Limited.

พงษ์พัฒน์ อัศวสุนทรางกูร, ภาวิน ชินะโชติ, ลักษมี ทุ่งหว้า

132-141

Prevention on The Youth’s Aggressive Behaviors with the Direction in Left to Reduce Family Problems in the Lower Northeastern Region

พระมหาประภาส ปริชาโน, จุรี สายจันเจียม, พระมหาสากล สุภรเมธี, พระราชปริยัติวิมล -, พระอภิชาติ อภิญาโณ, จิราภรณ์ เชื้อพรวน, ประเวช วะทาแก้ว

142-154

Restaurant Management Problems under Certified Halal Food Standard in Three Southernmost Provinces of Thailand

ณัจยา แก้วนุ้ย, เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี

155-164

View All Issues