วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการและบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิจัย เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความรู้จากผลงานวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่แลกเปลี่ยนด้านวิทยาการความรู้ระหว่าง อาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิชาการอิสระทั้งของรัฐและเอกชนตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยเปิดโอกาสให้เผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพในอันที่จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

Publisher : วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ (PAYAP UNIVERSITY JOURNAL) 

Publication scheduled : กำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ 
     ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน กำหนดออก กรกฎาคม
     ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม กำหนดออก มกราคมปีถัดไป 

ISSN 0857-4677 (Print)
ISSN 2651-1606 (Online)


 ***สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร สามารถส่งบทความ, ไฟล์แบบเสนอบทความผ่านทางอีเมล์ : journal@payap.ac.th หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053 851478, 053 241255 ต่อ 7232

ประกาศรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2019

2019-04-23

ประกาศ รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2019 

     - บทความวิชาการ (Academic Articles)

     - บทความวิจัย (Research Articles) 

ผู้เขียนบทความ ส่งบทความเป็นไฟล์ Word พร้อมทั้งกรอกข้อมูลแบบเสนอบทความ (Download) และส่งไฟล์แบบเสนอบทความ และบทความมายัง Email: journal@payap.ac.th 

Vol 28 No 2 (2018): Payap University Journal

Published: 2019-01-23

Stock Market Return Forecast by Applying Variance Risk Premium

อิสระพงศ์ พงศธรบริรักษ์, ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย, ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์

57-70

Training Program Designing for Initial Development of Entrepreneurs in Khonkaen Province

นวลฉวี แสงชัย, พงศ์วณิช สินงาม

71-80

Customer Attitude Towards Gold Ornaments via Social Networks

สราวุธ วงศ์ถาวรกิจ, บุญญรัตน์ สัมพันธ์วัฒนชัย

93-106

Factors Affecting Decision Making towards Cosmetic Surgery of Thai Customers in Generation X and Generation Y in Bangkok

ธนัชชา ศรีชุมพล, บุญญรัตน์ สัมพันธ์วัฒนชัย

107-116

Factors Affecting the Decisions making to buy Counter Brand Cosmetics through online Channel of Women in Bangkok.

พิมพจีส์ ณ เชียงใหม่, บุญญรัตน์ สัมพันธ์วัฒนชัย

129-142

Ways to Prevention the Shortage of Raw Materials for Processed Seafood Product

ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย, กลาโสม ละเต๊ะ, นิตยา สุวรรณมณี

159-172

Communication Competence and Leadership Style of Christian Leaders Expected by Christians in Thai Society

ญาณิศา จันทร์เส็ง, เมตตา วิวัฒนานุกูล

191-204

View All Issues