ขอยกเลิกการรับตีพิมพ์บทความในวารสารทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

2019-05-01

เรียน ผู้นิพนธ์เพื่อส่งบทความเข้าตีพิมพ์ในวารสาร วิจัย มทร.ศรีวิชัย เพื่อทราบ  เนื่องมาจากการประชุมของกองบรรณาธิการฯ ร่วมกับทาง TCI เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2562 ในการยกระดับมาตรฐานของวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานที่สูงขึ้น เช่น ACI หรือ Scopus ทางวารสารจะต้องกำหนดแนวทางในการตีพิมพ์เผยแพร่ให้ชัดเจนมากขึ้น   เนื่องจากในปัจจุบันทางวารสารรับตีพิมพ์ผลงานทั้งทาง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี   ทางสังคมศาสตร์ และอื่น ๆ  ทางกองบรรณาธิการฯ จึงมีมติในการกำหนดแนวทางการตีพิมพ์บทความในวารสารเฉพาะบทความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง  โดยขอยกเลิกการรับตีพิมพ์บทความในวารสารทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ฯลฯ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2019): พฤษภาคม - สิงหาคม 2562

เผยแพร่แล้ว: 2019-07-23

การเปรียบเทียบค่าของจำนวน pi^[e^pi]n กับ e^[pi^e]n และ e^(pi^[e^pi]n) กับ pi^(e^[pi^e]n)

ชนิตา เรืองกิจไพบูลย์, รณสรรพ์ ชินรัมย์

245-251

การควบคุมความชื้นในดินสำหรับโรงเรือนเมล่อน

เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด, เดือนแรม แพ่งเกี่ยว

269-278

ต้นแบบเครื่องกำเนิดพลังงานจากคลื่นน้ำตื้นแบบสองทิศทาง

วีระศักดิ์ ไชยชาญ, สุรินทร์ กาญจนะ, วรรณวิภา ไชยชาญ

312-323

ไขเคลือบผลไม้ย่อยสลายได้ที่ผลิตจากไขมันที่แยกได้ จากน้ำเสียอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์ม

จุฑามณี แสงสว่าง, อรอนงค์ ผิวนิล, เกษม จันทร์แก้ว, ไพบูลย์ ประพฤติธรรม, ศรันยา คุณะดิลก, วัลลภ อารีรบ

366-385

ดูเล่มทุกฉบับ

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย...