แจ้งปรับรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงของวารสาร

2020-01-20

เรียน  ผู้นิพนธ์หรือผู้ส่งบทความเข้าตีพิมพ์ในวารสาร วิจัย มทร.ศรีวิชัย เพื่อทราบ ทางวารสารขอแจ้งให้ผู้ที่ส่งบทความมาลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ให้เขียนเอกสารอ้างอิงทั้งในส่วนเนื้อหาบทความ และส่วนท้ายบทความ เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่อไป

ขอยกเลิกการรับตีพิมพ์บทความในวารสารทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

2019-05-01

เรียน ผู้นิพนธ์เพื่อส่งบทความเข้าตีพิมพ์ในวารสาร วิจัย มทร.ศรีวิชัย เพื่อทราบ  เนื่องมาจากการประชุมของกองบรรณาธิการฯ ร่วมกับทาง TCI เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2562 ในการยกระดับมาตรฐานของวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานที่สูงขึ้น เช่น ACI หรือ Scopus ทางวารสารจะต้องกำหนดแนวทางในการตีพิมพ์เผยแพร่ให้ชัดเจนมากขึ้น   เนื่องจากในปัจจุบันทางวารสารรับตีพิมพ์ผลงานทั้งทาง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี   ทางสังคมศาสตร์ และอื่น ๆ  ทางกองบรรณาธิการฯ จึงมีมติในการกำหนดแนวทางการตีพิมพ์บทความในวารสารเฉพาะบทความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง  โดยขอยกเลิกการรับตีพิมพ์บทความในวารสารทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ฯลฯ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (2019): ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562

เผยแพร่แล้ว: 2019-12-12

Transthyretin กลายพันธุ์ ที่พบในคนไทยมีแนวโน้มเกี่ยวข้องกับการเกิดโรค

สุภาวดี แก้วมีชัย, รัตวรรณ พูดเพราะ, พรทิพย์ ประพันธ์พจน์

387-401

Tilapia Gelatin : Elimination of Fishy Odor

Patwarin Tohmadlae, Wanchai Worawattanamateekul, Jirapa Hinsui

402-411

ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากผกากรองในการควบคุมเพลี้ยอ่อนถั่ว

ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์, ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์

412-421

ผลของการตัดยอดมันเทศในระยะการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันต่อการให้ผลผลิต

สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์, ละอองศรี ศิริเกษร, กิตติ บุญเลิศนิรันดร์

432-440

พฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดตรังต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

สุดคนึง ณ ระนอง, นพรัตน์ มะเห, รัตนาพร อนันตสุข

461-477

การใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่และใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบกึ่งปล่อย

ณิฐิมา เฉลิมแสน, จินดารักษ์ ไทรอินทรีย์, วรรณรัตน์ จันตระกูล, ศศิราธรณ์ ทองคำ, กฤษฎา อุลิต, ธัญรัตน์ จารี

504-518

ความเต็มใจจะจ่ายในการกำจัดขยะพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์, ศราวุธ ทองเนื้อห้า, สินีนาท โชคดำเกิง, สมศรี ผิวดี

528-539

การผลิตและคุณสมบัติของปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ในลังโฟม

วรรณวิภา ไชยชาญ, ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น, กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์, เจ๊ะอูยี เปาะเลาะ, ทัพพสาร แต้มประสิทธิ์

540-555

ดูเล่มทุกฉบับ

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย...