วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561) ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ได้ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2561