บรรณาธิการหลัก
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรม

กองบรรณาธิการบริหารวารสาร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา ชัยภิญโญ ที่ปรึกษา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรม บรรณาธิการหลัก
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครเดช ศิริพร บรรณาธิการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิภา บูรณพันธฤกษ์ บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการฝ่าย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรม สาขาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลลออ ธวินชัย สาขาเด็ก
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครเดช ศิริพร สาขาระบบประสาท
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิภา บูรณพันธฤกษ์ สาขาระบบการหายใจ หัวใจและหลอดเลือด

กองบรรณาธิการวิชาการวารสาร
1. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย
4. รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา ชัยภิญโญ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลลออ ธวินชัย
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมรรถชัย จํานงค์กิจ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี คุณคํ้าชู
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษรา รักษ์พงษ์สิริ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช ศิริพร
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิภา บูรณพันธฤกษ์