การศึกษาความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาด้วยเครื่อง Hand-Held Dynamometer ของผู้สูงอายุไทยในชุมชน

เนื้อหาบทความหลัก

Sukwida Manonangsan Chatphorn Rueangthong Haruthai Rompocapong Warid Yanmongkonsin

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแข็งแรงกล้ามเนื้อระหว่างขาข้างถนัดและไม่ถนัดและเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาต่อเวลาในการลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ของผู้สูงอายุไทยสุขภาพดีอาศัยในชุมชน 50 คน มีอายุเฉลี่ย 67.90 ± 5.79 ปี (60-81 ปี) ได้รับการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาด้วยเครื่อง Handheld dynamometer (HHD) และรับการทดสอบการลุกยืนจากเก้าอี้ต่อเนื่องกันห้าครั้ง ผลการศึกษาไม่พบความแตกต่างระหว่างขาข้างถนัดและข้างไม่ถนัดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ พบค่าเฉลี่ยความแข็งแรง (กิโลกรัม) ของกล้ามเนื้องอสะโพก 12.81 ± 2.35 เหยียดสะโพก 11.19 ± 2.59 กางสะโพก 12.03 ± 2.55 เหยียดเข่า 10.54 ± 1.73 งอเข่า 10.79 ± 2.43 กระดกข้อเท้า 12.19 ± 2.04 ถีบปลายเท้า 11.80 ± 2.02 ผู้สูงอายุใช้เวลาลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ต่อเนื่องกันห้าครั้งโดยเฉลี่ย 11.13 ± 2.61 วินาที และพบความสัมพันธ์ระหว่างเวลาขณะลุกขึ้นยืนกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้องอสะโพก (r = -.299, p=0.031), เหยียดสะโพก (r = -.417, p=0.002), งอเข่า (r=-.367, p=0.007) อาจกล่าวได้ว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อดังกล่าวมีผลต่อความสามารถในการลุกยืนจากเก้าอี้ โดยกล้ามเนื้อยิ่งมีความแข็งแรงจะใช้เวลาขณะลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้สั้นลง และขาข้างถนัดมีความแข็งแรงไม่ต่างไปจากขาข้างที่ไม่ถนัด สรุปว่ากล้ามเนื้อที่มีความแข็งแรงจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการเปลี่ยนท่าจากนั่งไปลุกขึ้นยืนของผู้สูงอายุไทย

คำสำคัญ

สถิติดาวน์โหลดบทความ

ยังไม่มีข้อมูลดาวน์โหลดบทความ

รายละเอียดบทความ

บท
บทความวิจัย

บรรณานุกรม

1.Hughes VA, Frontera WR, Wood M, et al. Longitudinal Muscle Strength Changes in Older Adults Influence of Muscle Mass, Physical Activity, and Health. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001; 56: B209-B217.doi: 10.1093/gerona/56.5.B209

2. Schenkman M, Berger RA, Riley PO, Mann RW, Hodge WA. Whole-body movements during rising to standing from sitting. Phys Ther 1990; 70: 638-48.

3. Yamada T, Demura S. The relationship of force output characteristics during a sit-to stand movement with lower limb muscle mass and knee joint extension in the elderly. Arch Gerontol Geriatr 2010; 50: e46-50.

4. Naomi K, Fukagawa NK, Brown M, Sinacore DR, Host HH. The Relationship of Strength to Function in the Older Adult. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 1995; 50: 55-59.doi:10.1093/gerona/50A.Special_Issue.55

5. Corrigan D, Bohannon RW. Relationship between knee extension force and stand-up performance in community dwelling elderly women. Arch Phys Med Rehabil 2001; 82: 1666-72.

6. Lord SR, Murray SM, Chapman K, Munro B, Tiedemann A. Sit-to stand performance depends on sensation, speed, balance, and psychological status in addition to strength in older people. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2002; 57: 539-43.

7. Bohannon RW. Sit-to-stand test for measuring performance of lower extremity muscles. Percept Mot Skills 1995; 80: 163–6.

8. Rubenstein LZ. CLINICAL RISK ASSESSMENT, INTERVENTIONS AND SERVICE Falls in older people: epidemiology, risk factors and strategies for prevention. Age and Ageing 2006; 35-S2: ii37–ii41 doi:10.1093/ageing/afl084ii37

9. Aksu S, Yakut Y. Test-retest reliability of hand-held dynamometer and manual muscle strength measurements in amyotrophic lateral sclerosis, Fizyoterapi Rehabilitasyon 2003; 14:66-71.

10. Arnold CM, Warkentin KD, Chilibeck PD, Magnus CRA. The Reliability and Validity of Handheld Dynamometry for the Measurement of Lower-Extremity Muscle Strength in Older Adults. J Strength Cond Res 2010; 24: 815-24.

11. Martin HJ, Yule V, Syddall HE, Dennison EM, Cooper C, Aihie Sayer A. Is Hand-Held Dynamometry Useful for the Measurement of Quadriceps Strength in Older People? A Comparison with the Gold Standard Biodex Dynamometry. Gerontology 2006; 52: 154–9. (DOI:10.1159/000091824)

12. Bohannon RW. Test-retest reliability of hand-held dynamometry during a single session of strength assessment. Phys Ther 1986; 66: 206-9.

13. Jacobs C, Uhl TL, Seeley M, Sterling W, Goodrich L. Strength and Fatigability of the Dominant and Nondominant Hip Abductors. J Athl Train 2005; 40: 203–6.

14. Hoffman M, Schrader J, Applegate T, Koceja D. Unilateral Postural Control of the Functionally Dominant and Nondominant Extremities of Healthy Subjects. J Athl Train 1998; 33: 319-22.

15. Bernardi M, Solomonow M, Nguyen G, Smith A, Baratta R. Motor unit recruitment strategy changes with skill acquisition. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 1996; 74: 52-9.

16. Carroll TJ, Riek S, Carson RG. Neural adaptations to resistance training: implications for movement control. Sports Med. 2001; 31: 829-40.

17. Andrews AW, Thomas MW, Bohannon RW. Normative values for isometric muscle force measurements obtained with hand-held dynamometers. Phys Ther 1996; 76: 248-59.

18. McCurdy K, Langford G. Comparison of Unilateral Squat Strength between the Dominant and Non-Dominant Leg in Men and Women. J Sports Sci Med. Jun 2005; 4: 153–9.

19. Brunt D, Greenberg B, Wankadia S, Trimble MA, Shechtman O. The effect of foot placement on sit to stand in healthy young subjects and patients with hemiplegia. Arch Phys Med Rehabil. Jul 2002; 83: 924-9.

20.สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แบบทดสอบสภาพสมองเสื่อมเบื้องต้นฉบับภาษาไทย MIMSE-THAI 2002.

21. Yoshioka S, Nagano A, Hay DC, Fukashiro S. Peak hip and knee joint moments during a sit-to-stand movement are invariant to the change of seat height within the range of low to normal seat height. Bio Medical Engineering 2014, 13:27 doi:10.1186/1475-925X-13-27

22. Portney LG, Watkins MP. Foundations of clinical research: applications to practice. 3rd ed. New Jersey: Prentice-Hall, 2009.

23. Dickin DC, Too D. Effects of movement velocity and maximal concentric and eccentric contractions on the bilateral deficit. Res Q Exerc Sport 2006; 77: 296-303.