การหายใจออกด้วยแรงดันบวกเพิ่มการฟื้นตัวของอาการหอบเหนื่อยในผู้ป่วย COPD

เนื้อหาบทความหลัก

Khajonsak Pongpanit Chulee Jones David Jones Watchara Boonsawat

บทคัดย่อ

อาการหอบเหนื่อยเป็นปัจจัยที่ทำให้การฟื้นตัวหลังออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (chronic obstructive pulmonary disease: COPD) ล่าช้า ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการหายใจออกผ่านอุปกรณ์ก่อแรงดันบวกต่อการฟื้นตัวของอาการหอบเหนื่อยในผู้ป่วย COPD ที่มีระดับความรุนแรงระดับปานกลางถึงมากโดยพิจารณาจากค่า FEV1 ตามเกณฑ์ของ GOLD guideline ทำการศึกษาแบบ Randomized cross-over trial ในผู้ป่วย COPD เพศชาย 12 คน อายุเฉลี่ย 58.9±6.7 ปี ให้อาสาสมัครออกกำลังกายด้วย spot brisk marching และหยุดเมื่อมีอาการหอบเหนื่อยระดับปานกลาง-มาก ปวดล้าขามาก หน้ามืดหรือเวียนศีรษะ ทันทีที่หยุดออกกำลังกายให้ผู้ป่วยนั่งพักและหายใจออกทางปากผ่านอุปกรณ์ก่อแรงดันบวกใน 2 ภาวะ คือ ภาวะทดลองและภาวะหลอก ซึ่งมีน้ำเป็นแรงต้าน 5 และ 0 เซนติเมตรน้ำ ตามลำดับ เป็นจำนวน 6 ครั้ง ประเมินระดับอาการหอบเหนื่อย อัตราการหายใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจน และแรงดันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออกในระยะพักก่อนออกกำลังกาย ทุกหนึ่งนาทีในขณะออกกำลังกายและในระยะฟื้นตัวหลังออกกำลังกายต่อเนื่อง 10 นาที โดยมีช่วงพักระหว่างภาวะการทดลอง 3 ชั่วโมง ผลการศึกษาพบว่า อัตราการฟื้นตัวของอาการหอบเหนื่อยในภาวะทดลองเร็วกว่าภาวะหลอกสองเท่า (1.31±0.36 เทียบกับ 0.70±0.09 หน่วย/นาที; p < 0.001) ระยะเวลาฟื้นตัวจากอาการหอบเหนื่อยในภาวะทดลองคือ 3 นาทีและ 5 นาทีในภาวะหลอก โดยที่การทำงานของระบบหายใจดังกล่าวไม่ต่างกัน ยกเว้นอัตราการหายใจในระยะฟื้นตัวหลังออกกำลังกายที่ลดลงมากกว่าในภาวะทดลองเมื่อเทียบกับภาวะหลอก (p < 0.05) จึงสรุปได้ว่าการหายใจออกด้วยแรงดันบวกอย่างน้อย 5 เซนติเมตรน้ำ ช่วยเร่งอัตราและลดระยะเวลาฟื้นตัวของอาการหอบเหนื่อยหลังออกกำลังกายในผู้ป่วย COPD

คำสำคัญ

สถิติดาวน์โหลดบทความ

ยังไม่มีข้อมูลดาวน์โหลดบทความ

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

บรรณานุกรม

1. Viegi G, Pistelli F, Sherrill DL, Maio S, Baldacci S, Carrozzi L. Definition, epidemiology and natural history of COPD. Eur Respir J. 2007;30(5):993-1013.

2. O'Donnell DE. Breathlessness in patients with chronic airflow limitation. Mechanisms and management. Chest. 1994;106(3):904-12.

3. O' Donnel DE, Webb KA. The major limitation to exercise performance in COPD is dynamic hyperinflation. J Appl Physiol. 2008;105:753-5.

4. O'Donnell DE, Banzett RB, Carrieri-Kohlman V, Casaburi R, Davenport PW, Gandevia SC, et al. Pathophysiology of dyspnea in chronic obstructive pulmonary disease: a roundtable. Proc Am Thorac Soc. 2007;4(2):145-68.

5. Marin JM, Carrizo SJ, Gascon M, Sanchez A, Gallego B, Celli BR. Inspiratory capacity, dynamic hyperinflation, breathlessness, and exercise performance during the 6-minute-walk test in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 2001;163(6):1395-9.

6. Jolley CJ, Luo YM, Steier J, Reilly C, Seymour J, Lunt A, et al. Neural respiratory drive in healthy subjects and in COPD. Eur Respir J. 2009;33(2):289-97.

7. Jolley CJ, Moxham J. A physiological model of patient-reported breathlessness during daily activities in COPD. Eur Respir Rev. 2009;18(112):66-79.

8. Puente-Maestu L, Stringer WW. Hyperinflation and its management in COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2006;1(4):381-400.

9. Wouters EFM. Non pharmacological modulation of dynamic hyperinflation. Eur Respir Rev. 2006;15:90-6.

10. Padkao T, Boonsawat W, Jones CU. Conical-PEP is safe, reduces lung hyperinflation and contributes to improved exercise endurance in patients with COPD: a randomised cross-over trial. J Physiother. 2010;56(1):33-9.

11. Monteiro MB, Berton DC, Moreira MA, Menna-Barreto SS, Teixeira PJ. Effects of expiratory positive airway pressure on dynamic hyperinflation during exercise in patients with COPD. Respir Care. 2012;57(9):1405-12.

12. Nicolini A, Merliak F, Barlascini C. Use of positive expiratory pressure during six minute walk test: results in patients with moderate to severe chronic obstructive pulmonary disease. Multidisciplinary Respiratory Medicine. 2013;8(1):19.

13. Martin AD, Davenport PW. Extrinsic Threshold PEEP Reduces Post-exercise Dyspnea in COPD Patients: A Placebo-controlled, Double-blind Cross-over Study. Cardiopulm Phys Ther J. 2011;22(3):5-10.

14. National institutes of health NH, Lung,and BloodInstitute. Global Initiativefor Chronic ObstructiveLung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease NHLBI/WHO workshop report:. 2015.

15. Antoniu S. Descriptors of dyspnea in obstructive lung diseases. Multidisciplinary Respiratory Medicine. 2010;5(3):216-9.

16. Stendardi L, Binazzi B, Scano G. Exercise dyspnea in patients with COPD. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 2007;2(4):429-39.

17. McKeough ZJ, Alison JA, Bye PT. Arm positioning alters lung volumes in subjects with COPD and healthy subjects. Aust J Physiother. 2003;49(2):133-7.

18. McKeough ZJ, Alison JA, Bye PT. Arm exercise capacity and dyspnea ratings in subjects with chronic obstructive pulmonary disease. J Cardiopulm Rehabil. 2003;23(3):218-25.

19. Gigliotti F, Coli C, Bianchi R, Grazzini M, Stendardi L, Castellani C, et al. Arm exercise and hyperinflation in patients with COPD: effect of arm training. Chest. 2005;128(3):1225-32.

20. Hannink JD, Van Helvoort HA, Dekhuijzen PN, Heijdra YF. Similar dynamic hyperinflation during arm and leg exercise at similar ventilation in chronic obstructive pulmonary disease. Med Sci Sports Exerc. 2011;43(6):996-1001.

21. Martin AD, Davenport PW. Extrinsic threshold PEEP reduces post-exercise dyspnea in COPD patients: a placebo-controlled double-blind cross-over study. Cardiopulm Phys Ther J. 2011;22(3):5-10.

22. Benhamou D, Cuvelier A, Muir JF, Leclerc V, Le Gros V, Kottakis J, et al. Rapid onset of bronchodilation in COPD: a placebo-controlled study comparing formoterol (Foradil Aerolizer) with salbutamol (Ventodisk). Respir Med. 2001;95(10):817-21.

23. Matera MG, Cazzola M, Vinciguerra A, Di Perna F, Calderaro F, Caputi M, et al. A comparison of the bronchodilating effects of salmeterol, salbutamol and ipratropium bromide in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Pulm Pharmacol. 8. England1995. p. 267-71.