วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์ผลงานวิจัยในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย ในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สู่ระดับสากล  มีกำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม–มิถุนายน และ กรกฎาคม–ธันวาคม)

TLA Research Journal publishes original articles in all aspects of library and information science and other related fields, biannually (Jan-June and July-Dec).

Vol 10 No 1 (2017): มกราคม - มิถุนายน 2560

Published: 2017-07-11

บทบรรณาธิการ

สุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์

การพัฒนากรอบสมรรถนะด้านการวิจัยของบรรณารักษ์ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

กาญจนา จันทร์สิงห์, ชุติมา สัจจานันท์, จันทิมา เขียวแก้ว

1-15

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ และการรู้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขภาพของ แรงงานกัมพูชาในประเทศไทย

จันทิมา เขียวแก้ว, ทัศนีย์ เกริกกุลธร, ศิริธร ยิ่งเรงเริง, พนิตนาฎ ชำนาญเสือ, พรเลิศ ชุมชัย

33-46

การประเมินคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สุรีย์วรรณ สรรพสิงห์, ธนพรรณ กุลจันทร์, อังสนา ธงไชย

85-99

หุ่นยนต์กับห้องสมุด

ปราณี อัศวภูษิตกุล

100-111

คู่มือสร้างโมเดลธุรกิจ

รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล

112-113

View All Issues