วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สู่ระดับสากล มีกำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม–มิถุนายน และ กรกฎาคม–ธันวาคม)

TLA Research Journal: Journal of the Thai Library Association publishes original articles in all aspects of library science, information science, information technology and other information-related fields, biannually (Jan-June and July-Dec).

Vol 12 No 1 (2019): January - June

Published: 2019-06-28

Editorial

มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ

1

Evaluation of Information Literacy Skills Among Undergraduate Students of Bunditpatanasilpa Instititute

ลัดดาวัลย์ อู่แสงทอง, แววตา เตชาทวีวรรณ, ศศิพิมล ประพินพงศกร

13-28

Development of Learning Source for Community Leaders to Support the Development in the 21st Century

ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน, กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช, บูรณจิตร แก้วศรีมล, ทชชยา วนนะบวรเดชน์, กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์, วรัญญา กิติวงศ์วัฒนชัย

29-43

Online Health Information Seeking Behaviors Among the Thai Elderly Netizens

jantima kheokao, Kanyarat Ubolwan, Kitsanaporn Tipkanjanaraykha, Unya Plodpluang

60-76

Guidelines for Knowledge Management on Supply Chains of Mao’s Route

Pramote Laolapha, Kannika Sombun, Weerayut Srihanoo, Indhus Sributta

77-86

View All Issues

ISSN: 1906-0793