วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ TLA Research Journal (Thai Library Association)

วารสารวิจัย เป็นวารสารวิชาการของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย ในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สู่ระดับสากล  มีกำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน และ กระกฎาคม – ธันวาคม)

แปรโศกเป็นเกษม

Vol 9, No 2 (2016): กรกฏาคม - ธันวาคม 2559


Vol.9 No.2