วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ (TLA Research Journal: Journal of the Thai Library Association)

วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์ผลงานวิจัยในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย ในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สู่ระดับสากล  มีกำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม–มิถุนายน และ กรกฎาคม–ธันวาคม)

TLA Research Journal publishes original articles in all aspects of library and information science and other related fields, biannually (Jan-June and July-Dec).


Journal Homepage Image

Vol 10, No 1 (2017): มกราคม - มิถุนายน 2560

Table of Contents

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
สุรพล ฤทธิ์รวมทรัพย์

บทความวิจัย

การพัฒนากรอบสมรรถนะด้านการวิจัยของบรรณารักษ์ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา pdf
กาญจนา จันทร์สิงห์, ชุติมา สัจจานันท์, จันทิมา เขียวแก้ว 1-15
ความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้ในกระบวนการสร้างแบรนด์องค์กร pdf
จินตนา โต้งสูงเนิน, กุลธิดา ท้วมสุข 16-32
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ และการรู้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขภาพของ แรงงานกัมพูชาในประเทศไทย pdf
จันทิมา เขียวแก้ว, ทัศนีย์ เกริกกุลธร, ศิริธร ยิ่งเรงเริง, พนิตนาฎ ชำนาญเสือ, พรเลิศ ชุมชัย 33-46
การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ pdf
อาริยา เขียวรัตน์, ทัศนา หาญพล, พัชรี ผลโยธิน, ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์ 46-62
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบันทึกรายงานการเดินทางไปราชการของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน pdf
สุบิน ไชยยะ, ธวัชชัย อร่ามดิลกรัตน์, พัชรา รับมา 63-71
การประเมินทรัพยากรสารสนเทศอ้างอิงในรูปฉบับพิมพ์ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ pdf
ดวงฤทัย ณ ทุ่งฝาย, อังสนา ธงไชย 72-84
การประเมินคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ pdf
สุรีย์วรรณ สรรพสิงห์, ธนพรรณ กุลจันทร์, อังสนา ธงไชย 85-99

บทความวิชาการ

หุ่นยนต์กับห้องสมุด pdf
ปราณี อัศวภูษิตกุล 100-111

บทปริทัศน์หนังสือ

คู่มือสร้างโมเดลธุรกิจ pdf
รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล 112-113