วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สู่ระดับสากล มีกำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม–มิถุนายน และ กรกฎาคม–ธันวาคม)

TLA Research Journal: Journal of the Thai Library Association publishes original articles in all aspects of library science, information science, information technology and other information-related fields, biannually (Jan-June and July-Dec).

Vol 11 No 2 (2018): July - December

TLA Research Journal, 11(2) July-December 2018

วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 11(2) กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

Published: 2018-12-15

บทบรรณาธิการ

รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล

The Development of Information System for Personnel Performance Appraisal at Boromarajonani College of Nursing, Saraburi

ทัศนีย์ เกริกกุลธร, ศักดิธัช ทิพวัฒน์, จันทิมา เขียวแก้ว, ธนณัฏฐ์ สากระสันต์, สุพรรษา พรหมสุคนธ์

61-77

View All Issues