TLA Research Journal, 11(1) Jan-June 2018

วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 11(1) มกราคม-มิถุนายน 2561

Published: 2018-06-26

Editorial

รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล

การกำหนดหัวเรื่องภาษาไทยด้านวัฒนธรรมล้านนา

ณภัทร ฉิมพาลี, ทัศนา สลัดยะนันท์, วรรษพร อารยะพันธ์

1-15

การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ไปรมา เฮียงราช, ชุติมา สัจจานันท์, ทรงพันธ์ เจิมประยงค์

33-47