ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม

Main Article Content

สมเกียรติ สุทธรัตน์ พัชนี สมกำลัง

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเปรียบเทียบระดับการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาหลักสูตรยาบาลศาสตรบัณฑิตและพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง 2 ปี)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม โดยเก็บข้อมูลจากประชากรทุกคน จำนวน 104 คน คิดเป็น 100 % ของกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัยคือแบบวัดความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักศึกษาของสถาบันบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มีค่าความเที่ยงโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .70 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยสถิติทดสอบ t – test พบว่า 1. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ =24.93, SD = 3.57) ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) อยู่ในระดับปานกลาง(x̄ = 20.55 , SD = 4.9) 2. ความสามารถในการคิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณรายด้านพบว่า และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี ) มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไม่แตกต่างกัน

คำสำคัญ: การคิดแบบมีวิจารณญาณ, นักศึกษาพยาบาล

 

Abstract

 

This descriptive study  had two aims : the first was to assess the critical thinking abilities of nursing students in two programs. The second aim was to compare the critical thinking abilities of nursing students at a  Boromarajonani College of  Nursing  undertaking the general program and the critical thinking abilities of nursing students in the continuing 2nd year program. The sample comprised all of the students who are in the final year in these programs. This gave a sample of 104 participants. The research instrument was a questionnaire that assessed the participants’ critical thinking ability scores. The reliability of the questionnaire was tested by Cronbach’s alpha coefficients and showed a score of  0.70. The descriptive data were analyzed in terms of frequencies, percentages, means and standard deviations. The mean difference of the critical thinking ability score was analyzed by the T-test statistical procedure. The result of the study are summarized below.

1. The critical thinking ability score of nursing students in the general program was assessed as moderate  (x̄ = 24.93, SD = 3.57) and  the critical thinking ability score of nursing students in continuing 2 year program was also assessed as moderate  (x̄ = 20.55, SD = 4.9).

2. The critical thinking ability mean scores of nursing students in the two programs are not statistically significant  (P > 0.05)

Key word: critical thinking, nursing students

 

Keywords

Article Details

How to Cite
1.
สุทธรัตน์ส, สมกำลังพ. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม. Nursing Journal of The Ministry of Public Health [Internet]. 1 [cited 15Oct.2019];22(1):61-7. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/4829
Section
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)