วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

Search


 
Issue Title
 
Vol 27, No 1: มกราคม-เมษายน 2560 สมรรถนะที่จำเป็นต่อการดูแลผู้สูงอายุของพยาบาลวิชาชีพ เมื่อเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ Abstract  PDF
กิตติพร เนาว์สุวรรณ, ประไพพิศ สิงหเสม, วัลทณี นาคศรีสังข์
 
Vol 26, No 3: กันยายน-ธันวาคม 2559 กอด : สัมผัสรักพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ Abstract  PDF
ดวงเนตร ธรรมกุล, เทียมใจ ศิริวัฒนกุล
 
Vol 25, No 3: กันยายน-ธันวาคม 2558 ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุ ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี Abstract  PDF
เนติยา แจ่มทิม, สินีพร ยืนยง, ปุรินทร์ ศรีศศลักษณ์
 
Vol 22, No 3: กันยายน-ธันวาคม 2555 รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี Abstract  PDF
สุมาลี เอี่ยมสมัย, รัตนา เหมือนสิทธิ์, จรูญศรี ทองมาก
 
1 - 4 of 4 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"