วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

Search


 
Issue Title
 
Vol 25, No 1: มกราคม-เมษายน 2558 ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและการพยาบาล: บทบาทที่ท้าทายของพยาบาล Abstract  PDF
ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์
 
Vol 26, No 1: มกราคม-เมษายน 2559 การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการเรียน การสอนทางการพยาบาล* Abstract  PDF
สุทธานันท์ กัลกะ, รุ่งนภา จันทรา, อติญาณ์ ศรเกษตริน, อังสินี กันสุขเจริญ
 
Vol 21, No 1: มกราคม - มิถุนายน 2554 การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Abstract  PDF
ปราณี เกษรสันต์
 
Vol 24, No 2: พฤษภาคม - สิงหาคม 2557 การช่วยฟื้นคืนชีพยุค 2010 และการพยาบาล,Cardiopulmonary Resuscitation 2010 and Nursing care CPR 2010 and Nursing care Abstract  PDF
ผาณิต หลีเจริญ
 
1 - 4 of 4 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"