วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

Search


 
Issue Title
 
Vol 26, No 1: มกราคม-เมษายน 2559 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช Abstract  PDF
ขจิต บุญประดิษฐ, สุทัศน์ เหมทานนท์, จิราพร วัฒนศรีสิน
 
Vol 25, No 1: มกราคม-เมษายน 2558 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลในการพยาบาลหญิงตั้งครร,A Development of an Instructional Model Emphasizing Cultural Competency of Nursing Students for Antenatal care in Three Southern Border Provinces of Thailand Abstract  PDF
ศิริพันธุ์ ศิริพัน, ศศินาภรณ์ ชูดำ
 
Vol 25, No 3: กันยายน-ธันวาคม 2558 การพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาลด้วยกิจกรรมสารทเดือนสิบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช Abstract
จตุพร ตันตะโนกิจ, นิศารัตน์ นรสิงห์, วิลาสินี แผ้วชนะ
 
Vol 23, No 3: กันยายน -ธันวาคม 2556 การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค และการรับรู้ความสามารถ ของตนเองกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และภาวะสุขภาพ ของนักศึกษาพยาบาล Abstract  PDF
จรูญรัตน์ รอดเนียม, สกุนตลา แซ่เตียว, วรวรรณ จันทวีเมือง
 
Vol 26, No 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในยุคประชาคมอาเซียน ผ่านระบบ e-Learning Abstract  PDF
พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน, โสภาพันธ์ สอาด, ศุภาพิชญ์ โฟน โบร์แมนน์, วรรณพร บุญเปล่ง
 
Vol 26, No 3: กันยายน-ธันวาคม 2559 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาความรู้ของนักศึกษาพยาบาล เพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล Abstract  PDF
นงณภัทร รุ่งเนย, กฤษณา หงษ์ทอง, เพ็ญแข ดิษฐบรรจง, จันทร์จิรา สีสว่าง, ดวงหทัย ยอดทอง
 
Vol 25, No 3: กันยายน-ธันวาคม 2558 ผลการใช้แนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริงต่อทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 Abstract  PDF
ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์, ศิริพร โอภาสวัตชัย, นิชดา สารถวัลย์แพศย์
 
Vol 25, No 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 การพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานี Abstract  PDF
อุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย, ศุลีพร เพชรเรียง
 
Vol 27, No 2: พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 ประสบการณ์การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยอายุรศาสตร์กับการ รับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต Abstract  PDF
จงกลวรรณ มุสิกทอง*, วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช*, จรินทิพย์ อุดมพันธุรัก*
 
Vol 26, No 1: มกราคม-เมษายน 2559 ความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน Abstract  PDF
พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน, ศุภาพิชญ์ โฟน โบร์แมนน์, วรรณพร บุญเปล่ง
 
Vol 22, No 1: มกราคม-เมษายน 2555 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างเจตคติในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ในนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี Abstract  PDF
บุษยารัตน์ ลอยศักดิ์, คณิสร แก้วแดง
 
1 - 11 of 11 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"