วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นมา และในปี ๒๕๕๗ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพวารสารให้เป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI จากศูนย์ TCI โดยวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้รับการจัดเป็นวารสาร TCI กลุ่ม ๑ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานวารสาร TCI กลุ่ม ๑ ให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานของศูนย์ TCI และได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI ต่อไปในอนาคต ไป

Vol 9 No 2 (2017): July - December 2017

Published: 2018-03-19

View All Issues