วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์    เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อผลิตผลงานวิจัยและวิชาการที่เกี่ยวกับการพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานวิจัย และบริการวิชาการ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตผลงานวิจัยและวิชาการเกี่ยวกับการพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพแก่ท้องถิ่น จึงได้เริ่มผลิตวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  เพื่อ 1.  เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพของคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  2. เผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาลและสาธารณสุขของนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปที่สนใจในศาสตร์ดังกล่าว  และ ประการสุดท้าย  เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างๆ

 

 

           Print  ISSN: 0859-6808

 

 

Vol 9 No 2 (2017): July - December 2017

Published: 2017-11-16

View All Issues

 

          Print  ISSN: 0859-6808