วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์    เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อผลิตผลงานวิจัยและวิชาการที่เกี่ยวกับการพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานวิจัย และบริการวิชาการ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตผลงานวิจัยและวิชาการเกี่ยวกับการพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพแก่ท้องถิ่น จึงได้เริ่มผลิตวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  เพื่อ 1.  เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพของคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  2. เผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาลและสาธารณสุขของนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปที่สนใจในศาสตร์ดังกล่าว  และ ประการสุดท้าย  เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างๆ

 

 

           Print  ISSN: 0859-6808

 

 

Vol 10 No 1 (2018): January - June 2018

Published: 2018-06-30

Teaching Model of Nursing to Enhance the Health Promoting Competencies of Student Nurses.

วาสนา มั่งคั่ง, ดุจเดือน เขียวเหลือง

16

Effects of Integrated Teaching and Learning Management between Thai Art and Culture Preservation and Health Promotion in Community on Title Resource Technology Local Wisdom in Krathin a Ceremony for Nursing Students, Boromarajonani College of Nursin

ประภาพร เมืองแก้ว, อิทธิพล แก้วฟอง, วิไลวรรณ บุญเรือง, สุดารัตน์ ไชยประสิทธิ์, ภิญญารัช บรรเจิดพงศ์ชัย, จิราพร วิศิษฎ์โกศล, ผ่องศรี พุทธรักษ์, ดาราวรรณ ดีพร้อม, พัชชา สุวรรณรอด

31

Knowledge and Nursing Practice based on Patient Safety in Nursing Students at Baromarajonani College of Nursing, Uttaradit

เสาวลักษณ์ เนตรชัง, สืบตระกูล ตันตลานุกุล

44

Factors Influence to the Gerontological Nursing Competencies in Nursing Students

กิตติพร เนาว์สุวรรณ, นภชา สิงห์วีรธรรม, สิริวรรณ ธัญญผล

56

Effect of Basic Life Support Program on Basic Life Support Competency in the Supporting Staff of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok

จินตนา บัวทองจันทร์, เสมอจันทร์ ธีระวัฒน์สกุล, อุบล สุทธิเนียม

ุ69

Factors Related with Smoking Behaviors of Youth at Uttaradit

ศศิธร ชิดนายี, วราภรณ์ ยศทวี

83

Predictors of Preventing Behaviors for Foot Ulcer in Patients with Diabetes Mellitus Type II

วิภาวรรณ นวลทอง, วัลภา คุณทรงเกียรติ, สุภาภรณ์ ด้วงแพง

94

Experience of Being a Grandmother in Family with a Daughter as Adolescent Mother

พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, สุมิตรา สิทธิฤทธิ์, ปัญจภรณ์ ยะเกษม

142

Problem of Binge Drinking Illicit Spirits Community with Policy Controls Thailand.

ธีรพล หล่อประดิษฐ์, ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน

154

View All Issues