รอบที่ 22: วันที่ 10 - 12 ก.ค. 2562 สถานที่: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

สิทธิ์ วารสาร ผู้ลงทะเบียน จำนวนผู้อบรม
1 วารสารวิชาการสังคมมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ลัญจกร นิลกาญจน์ 4
2 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นางกิติยาวรรณ ขวัญคง 3
3 วารสารการวัดและประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ดร.อนุสรณ์ เกิดศรี 4
4 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รำไพพรรณี อาจารย์สิตางศ์ เจริญวงศ์ 2
5 วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น นางสาวรุ่งฤทัย เต็มไป 2
6 Journal of Health Science and Medical Research นางกมลทิพย์ สุวรรณทวี 2
7 e-Journal of Education Studies, Burapha University นางสาวสิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ 3
8 วารสารซาย์นแอนด์เทค มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นายกฤษณ์วรา รัตนโอภาส 2
9 วารสารดนตรีและวัฒนธรรม ธิติ ปัญญาอินทร์ 1

รอบที่ 23: วันที่ 8 - 10 พ.ค. 2562 สถานที่: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

สิทธิ์ วารสาร ผู้ลงทะเบียน จำนวนผู้อบรม
1 วารสารวิวิธวรรณสาร นายสมศักดิ์ พันธ์ศิริ 2
2 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายกฤษฎา แสนบัวคำ 2
3 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นางสาวอมรรัตน์ คล้ายสอน 4
4 Chamchuri Journal of Mathematics ดร.อธิปัตย์ ธำรงธัญลักษณ์ 2
5 วารสารนวัตกรรมธุรกิจและการจัดการนานาชาติ น.ส.จุฑามาศ วงศ์กันทรากร 2
6 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.ดร.นิโลบล วิมลสิทธิชัย 4
7 วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อาจารย์ โอชินชมพู เพชรเภสัชสิริกุล 4
8 วารสารสหวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นางสาวพรพรรณ แสงแก้ว 2
9 วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผศ.ดร.วรวัฒน์ พรหมเด่น 2
10 วารสารสังคมศาสตร์วิจัย นางสาววรวรรณ ตันสกุล 3
11 วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ดร.คุณาพร โฉมจิตร 4

รอบที่ 24: วันที่ 29 - 31 พ.ค. 2562 สถานที่: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

สิทธิ์ วารสาร ผู้ลงทะเบียน จำนวนผู้อบรม
1 Tropical Natural History ปิโยรส ทองเกิด 2
2 วารสารมงกุฏทักษิณ พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย(คงคาไหว) 4
3 วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปวีณา ลิมปิทีปราการ 2
4 วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม นายสุรเดช อธิคม 2
5 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์ 4
6 วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ นางสาวสุมาลี ธรรมนิธา 3
7 วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ น.ส.กัญชญาวีร์ กุลพิพัฒน์เตชนาถ 3
8 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นางสาวสรัญญา จันทร์แตง 4
9 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล น.ส.เจนณีศา ธรรมวะสา 1
10 วารสารวชิรเวชสาร นางสารปิยะนันท์ ชัยศิริพานิช 4
11 THAITESOL Journal อ.เกรียงไกร สกุลประเสริฐศรี 2

รอบที่ 25: วันที่ 26 - 28 มิ.ย. 2562 สถานที่: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

สิทธิ์ วารสาร ผู้ลงทะเบียน จำนวนผู้อบรม
1 วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ นางวิไลพร เชื้อสถาปนศิริ 2
2 วารสารการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมทางธุรกิจ นางสาวปรียาภรณ์ ประพฤติ 2
3 วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นางสาวบุญบรรจง สายลาด 3
4 วารสารวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นายชาญชัย วัลลิสุต 3
5 วารสารผลิตกรรมการเกษตร รศ.ดร.ธีรนุช เจริญกิจ 2
6 Maejo International Journal of Science and Technology น.ส.จิราวรรณ บัณฑิตภูริทัต 2
7 วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ECT Journal อ.ศุภนิตา สุดสวาสดิ์ 4
8 PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research นายธนพล วิภาภรณ์ 2
9 The Bangkok Medical Journal อทิตยา สัมพันธสิทธิ์ 3
10 วารสารกระบวนการยุติธรรม นางสาวอุมาพร ฉิมจิ๋ว 2
11 วารสารสุทธิปริทัศน์ นส. เปรมวดี กระตุฤกษ์ 3
12 วารสารนวัตกรรมและการจัดการ นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ 3
13 SUIC International Journal ดร.จันทิมา บรรจงประเสริฐ 2

รอบที่ 17: วันที่ 23 - 25 ม.ค. 2562 สถานที่: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

สิทธิ์ วารสาร ผู้ลงทะเบียน จำนวนผู้อบรม
1 วารสารวิชาการป้องกันควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก น.ส.ทิพย์สุดา กองเนียม 3
2 วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 ดร.สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี 2
3 วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นางสาวอัจฉราวดี ศรียะศักดิ์ 3
4 SAU Journal of Science & Technology ชุมภูนุช แย้มรู้การ 3
5 SAU Journal of Social Sciences & Humanilities ชุมภูนุช แย้มรู้การ 4
6 International Scientific Journal of Engineering and Technology นางสาวสุจินดา ฉลวย 2
7 Chinese Journal of Social Science and Management นันทภา สงวนดิรกรัตน์ 2
8 วารสารรัฐศาสตร์นิเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายชัยธวัช สีผ่องใส 2
9 วารสารวิจัยและพัฒนา นายอนุรักษ์ เครือคำ 2
10 วารสารเภสัชกรรมไทย รศ.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 1
11 วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ ผศ.ดร.พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์ 3
12 วารสารวิชาการหอสมุดแห่งชาติ นางสาวบุปผา ชูชาติ 3
13 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นายณัฐพล จันทร์เหล็ก 2
14 วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ นายณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง 2
15 Multidisciplinary for Health ดร.กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม 2

รอบที่ 18: วันที่ 13 - 15 ก.พ. 2562 สถานที่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิทธิ์ วารสาร ผู้ลงทะเบียน จำนวนผู้อบรม
1 วารสารหริภุญชัยปริทรรศน์ ดร.สามารถ บุญรัตน์ 2
2 The Thai Journal of Orthopaedic Surgery น.ส.อัญชลี จันทร์ที 3
3 วารสารเกษตรนเรศวร นางสาวสุภาวดี ม้วนทอง 3
4 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น.ส.วัลลภา วงค์ษายะ 3
5 วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นายวสันต์ ฉายรัศมีกุล 2
6 วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ ปฐมพงษ์ เมืองขาว 2
7 วารสารลำปางเวชสาร นางสาวกัญญารัตน์ ใจจินา 2
8 วารสารเชียงใหม่ทันตแพทยสาร นางสาวธัญญาลักษณ์ เสนธรรม 3
9 วารสารมังรายสาร นายณรงค์ศักดิ์ เทพมา 3
10 วารสารวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ปริทรรศน์ นายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช 2
11 วารสารการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมล้านนา นายกฤษณะ จตุรงค์รัศมี 4

รอบที่ 19: วันที่ 6 - 8 มี.ค. 2562 สถานที่: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

สิทธิ์ วารสาร ผู้ลงทะเบียน จำนวนผู้อบรม
1 วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล นางสาวสจี กุลธวัชวงศ์ 3
2 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผศ.ดร.อำไพ ยงกุลวณิช 2
3 วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา นางสาวยุพนรัตน์ พงษ์นัยรัตน์ 4
4 วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ นายธาวิต บวรกุล 4
5 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี ดร.คุณาพร โฉมจิตร 2
6 วารสารวิชาการเทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นายเกษมสันต์ เกษมอรุณรัศมี 2
7 วารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ นางสาวธนภรณ์ พรหมมูล 2
8 วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร 4
9 วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย นางสาวพนิดา อินสุธา 2
10 วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา นางสาวกรรณิกา บัวทะเล 2
11 วารสารดนตรีและศิลปวัฒนธรรม ผศ.ดร.สุรดิษ ภาคสุชล 4
12 วารสารอักษรศาสตร์ นางสาววราพร พวงจันทร์หอม 2
13 วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวศรินยา โพธิ์นอก 4
14 วารสารวิทยาจารย์ นางภัทราวรรณ ประกอบใน 2
15 วารสาร​สภาวิชาชีพบัญชี ผศ.ขวัญหทัย​ มิตรภานนท์ 4

รอบที่ 20: วันที่ 27 - 29 มี.ค. 2562 สถานที่: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

สิทธิ์ วารสาร ผู้ลงทะเบียน จำนวนผู้อบรม
1 วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว นางกุลญาภา อยู่นัด 4
2 วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ. ผศ.ดร.สันทัด ทองนินทร์ 3
3 วารสารครุศาสตร์ จุฬา รศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ 3
4 วารสารธรรมธารา พระพงษ์ศิริ ธมฺมวิโรจโน 3
5 วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา นายกฤตนัย แก้วยศ 3
6 วารสารพยาบาลศาสตร์ นายฐิติวัชร พึ่งเงิน 3
7 วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ 2
8 วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์ ดร.สุภัค เผียงสูงเนิน 2
9 วารสารศิลปกรรมบูรพา ดร.ภูวษา เรืองชีวิน 2
10 วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย นายภพธร วุฒิหาร 4
11 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวจิราพร เพ็งลำ 3

รอบที่ 21: วันที่ 12 - 14 มิ.ย. 2562 สถานที่: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สิทธิ์ วารสาร ผู้ลงทะเบียน จำนวนผู้อบรม
1 วารสารวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.พรสวรรค์ ชัยมีแรง 2
2 วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น นางสาวอนุธิดา บุญตะวัน 2
3 วารสารรมยสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นางสาวจรัลรัตน์ อุ่นรัมย์ 3
4 วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน นางสาวกรรณิการ์ สุขสนิท 2
5 วารสารนเรศวรพะเยา น.ส.รัชฎาภรณ์ แก้วสืบ 2
6 วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม พญ.ณัฏฐ์วรัตถ์ เอนกวิทย์ 3
7 วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดร.บรรจง ลาวะลี 2
8 วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรกฤษ กมุทมาศ 2
9 วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์ 2
10 วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา ดร.สุนทรผไท จันทระ 3
11 วารสารมนุษยสังคมศิลปาสาร ดร.วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์ 4
12 วารสารเทคโนโลยีการจัดการ นางนวพร สายสิงห์ 2