Focus and Scope

วารสาร BU Academic Review เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการเผยแพร่บทความอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ปัจจุบันเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ หรือในสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังต่อไปนี้

 • มานุษยวิทยา                                                                        
 • นิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ
 • ประวัติศาสตร์
 • นิติศาสตร์
 • รัฐศาสตร์
 • จิตวิทยา
 • สังคมวิทยา

วารสารเปิดรับบทความจากผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยบทความต้องนำเสนอองค์ความรู้หรือแนวคิดใหม่ หรือทดสอบทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว ซึ่งได้มาจากการศึกษา ค้นคว้า และนำเสนอกรอบแนวคิด หรือระเบียบวิธีวิจัยและ วิธีการทดสอบ ที่นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบต่อแวดวงวิชาการและสังคม

Peer Review Process

บทความที่จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยสาระบทความและแนวการเขียน จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสาร และผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยจะมีกระบวนการดังต่อไปนี้

 1. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้ส่งบทความทราบผ่านระบบออนไลน์เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความ เรียบร้อยสมบูรณ์
 2. กองบรรณาธิการจะพิจารณาเบื้องต้น โดยตรวจสอบหัวข้อและเนื้อหาของบทความถึงความ เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และรูปแบบของวารสาร การคัดลอก รวมถึงกองบรรณาธิการจะตรวจสอบถึงประโยชน์ทั้งทางด้านทฤษฎีและเชิงการนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจ เพื่อส่งให้กับผู้ส่งบทความนำกลับไปแก้ไขเบื้องต้นหรือปฏิเสธการลงตีพิมพ์
 3. ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรให้ดำเนินการส่งบทความเพื่อทำการกลั่นกรองต่อไป บรรณาธิการจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่จะลงตีพิมพ์หรือไม่ โดยในกระบวนการพิจารณากลั่นกรองนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่สามารถทราบข้อมูลของผู้ส่งบทความ (Double-Blind Peer Review)
 4. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณากลั่นกรองบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตาม ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิว่าบทความนั้นๆ ควรได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธการลงตีพิมพ์ในวารสาร หรือควรให้ผู้ส่งบทความนำกลับไปแก้ไขให้แล้วเสร็จตามกำหนดก่อนพิจารณา
 5. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้ส่งบทความทราบเมื่อบทความผ่านการพิจารณาให้ลงตีพิมพ์

หมายเหตุ  ระยะเวลาดำเนินการไม่น้อยกว่า 3 เดือนขึ้นอยู่กับคุณภาพของบทความและดำเนินการแก้ไขบทความ

Publication Frequency

กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ แบ่งเป็น

 • ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน
 • ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Journal History

วารสาร BU ACADEMIC REVIEW เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการเผยแพร่บทความอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ปัจจุบันเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่บทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ในสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของทั้งคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป และบทความต้องนำเสนอองค์ความรู้หรือแนวคิดใหม่ หรือทดสอบทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว ซึ่งได้มาจากการศึกษา ค้นคว้า และนำเสนอกรอบแนวคิด หรือระเบียบวิธีวิจัยและ วิธีการทดสอบ ที่นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบต่อแวดวงวิชาการและสังคม