รายชื่อกองบรรณาธิการ

เจ้าของ  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
   
ที่ปรึกษา  
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย  
   
บรรณาธิการบริหาร  
รองศาสตราจารย์ ดร.รสชงพร โกมลเสวิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   

กองบรรณาธิการฝ่ายวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์ประคอง ตันเสถียร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมะ สตะเวทิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ศกุนตะลักษณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.วไล ณ ป้อมเพชร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.อารี พันธ์มณี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์อรุณี นรินทรกุล ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Professor Aurilla Arntzen Bechina, Ph.D. Buskerud University College, Norway
Professor Daniel A. Berkowitz, Ph.D. The University of Iowa
Professor John Schermerhorn, Ph.D. Ohio University
Professor Sang M. Lee, Ph.D. University of Nebraska-Lincoln
Assocciate Professor Vincent Ribiere, Ph.D. Bangkok University
 
บรรณาธิการฝ่ายจัดการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารยาท โยทองยศ  
อาจารย์ปวีณา กุลประสูตร  
อาจารย์รมณีย์ ยิ่งยง  
อาจารย์อารีรัตน์ สุจิรปัญญา  
   
ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารยาท โยทองยศ