วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Journal of Education, Silpakorn University)

วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์นักวิชาการทางการศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน และ 2) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ กำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ 1) ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน – ตุลาคม และ    2) ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 

ข่าว

 
ข่าวประชาสัมพันธ์  
Posted: 2017-06-28
 
More Announcements...

Vol 14, No 2 (2016): November - December (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559)

Table of Contents

บทความวิชาการ (Articles)

การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเสริมพลังครูสู่ชั้นเรียน pdf
อาทิตย์ญา โพธิ์สวย 5-19
การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับ การเรียนรู้แบบโครงงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิตปริญญาตรี pdf
อพัชชา ช้างขวัญยืน, ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์, ประหยัด จิระวรพงศ์ 20-28
จิตตปัญญาศึกษา: หนทางเล่าเรียนเก่าแก่ในโลกใหม่ pdf
พีรเทพ รุ่งคุณากร 29-39
ศาสตร์และศิลป์การสอนผู้ใหญ่ pdf
นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์ 40-53
การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู: เครื่องมือวัดและ มิติการวัดผลการปฏิบัติงานของครูในบริบทการวิจัย pdf
ยุวรี ผลพันธิน 54-63
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน pdf
นพพร จันทรนำชู 64-73

บทความวิจัย (Research Articles)

การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่มีต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและการมีจิตใจที่ดีงามของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 pdf
สายทอง ธัญนายก 74-82
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์วิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียน เทศบาลสรรพสามิตบำรุง pdf
สายทอง ธัญนายก 83-91
การพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษา pdf
พัชรพร ศุภกิจ, อาทิตย์ญา โพธิ์สวย, ภัทรา อุ่นทินกร, มยุรี เจริญศิริ, วีรยุทธ พลายเล็ก 92-113

บทความปริทัศน์ (Review Articles)

Engaged Leadership : Building a Culture to Overcome Employee Disengagement pdf
มัทนา วังถนอมศักดิ์ 114-117