วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์นักวิชาการทางการศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน และ 2) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ กำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ 1) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และ    2) ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

การจัดทำวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

                วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดทำวารสาร เป็น 2 รูปแบบ คือ 1) แบบตีพิมพ์ (Print)  ISSN 1686-3089  ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2555 และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  ISSN 2672-9571 ตั้งแต่ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 2561

 

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แจ้งกำหนดการปิดรับบทความชั่วคราว(รายละเอียดเพิ่มเติม)

2019-11-22

สืบเนื่องจาก วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 2563 - 2567 ในการนี้ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแจ้งปิดการรับบทความวิชาการและบทความวิจัย ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิการยน 2562 จนถึงวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

*ทั้งนี้ ผู้เขียนที่ส่งบทความเข้ามาก่อนภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 จะได้รับการเข้าพิจารณาเพื่อตีพิมพ์บทความตามปกติ (เว้นแต่ผู้เขียนแจ้งยกเลิก)

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (2019): (January - June) วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (มกราคม - มิถุนายน 2562)

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นวารสารวิชาการ โดยกำหนดพิมพ์เผยแพร่ปีการศึกษาละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) คณะศึกษาศาสตร์จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ ข้าราชการ นักวิชาการศึกษาและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยน วิทยาการในสาขาศึกษาศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่แล้ว: 2019-08-22

ฉบับเต็ม

ฉบับเต็ม Full paper

ปกใน

ปกใน first page

1-2

สารบัญ

สารบัญ สารบัญ

4-8

บทปริทัศน์หนังสือ

บทปริทัศน์หนังสือ Book review

292-303

ดูเล่มทุกฉบับ