Submissions

Online Submissions

Already have a Username/Password for BU Academic Review?
Go to Login

Need a Username/Password?
Go to Registration

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

 

Author Guidelines

เกณฑ์การเตรียมต้นฉบับบทความ

1. บทความจะต้องไม่เคยผ่านการลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน หรือกรณีที่บทความนั้นมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือ พาดพิงกับหน่วยงานหรือองค์กรใด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากองค์นั้น
2. บทความอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เนื้อเรื่องมีความยาวประมาณ 10-15 หน้า (รวมบรรณานุกรม)
3. ชื่อเรื่อง ไม่ยาวเกินไป แต่ครอบคลุมสาระทั้งเรื่อง ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ
4. ผู้เขียนบทความทุกคนต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน - ชื่อ-นามสกุลของผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อเรื่อง - Email และสถานที่ทำงานของผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ Footnote หน้าแรกของบทความ
5. บทคัดย่อ และ Abstract เป็นการสรุปสาระสำคัญของเรื่อง กรณีบทความวิจัยภาษาไทย ให้เขียนบทคัดย่อภาษาไทย แล้วตามด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) และกรณีบทความวิจัยเป็นให้เขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษแล้วตามด้วยบทคัดย่อภาษาไทย ทั้งนี้ บทคัดย่อ ความยาวไม่ควรเกิน 10 บรรทัด และ Abstract ความยาวไม่ควรเกิน 10 บรรทัด
6. คำสำคัญต่อท้ายบทคัดย่อ และ Keywords ต่อท้าย Abstract ควรมีไม่เกิน 5 คำ
7. เนื้อหา ให้จัดพิมพ์ 1 คอลัมน์ 
ผลงานวิจัย เนื้อหาควรประกอบด้วย 
    -  บทนำ อธิบายถึงความสำคัญและเหตุผลที่ทำการวิจัย รวมทั้งการตรวจเอกสาร (Literature Review) และวัตถุประสงค์ในการตรวจเอกสารนั้น 
    -  วัตถุประสงค์ 
    -  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/ การทบทวนวรรณกรรม 
    -  วิธีดำเนินการวิจัย 
    -  เครื่องมือและวิธีการ อธิบายเป็นร้อยแก้วถึงอุปกรณ์และวิธีการที่ใช้ในการทดลอง 
    -  การวิเคราะห์ข้อมูล 
    -  ผลการวิจัยและอภิปรายผลเขียนรวมหรือแยกกันก็ได้ ควรเรียงลำดับเนื้อหา สั้น กะทัดรัด ควรเสนอในรูปตาราง กราฟ หรือภาพ (คำอธิบายตาราง กราฟ อาจจะเป็นภาษาไทย หรืออังกฤษก็ได้) การวิจารณ์ผลการวิจัยเพื่อให้ผู้อ่านเห็นด้วยตามหลักการหรือคัดค้านทฤษฎีที่ มีอยู่เดิมเปรียบเทียบการทดลองของผู้อื่น ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการวิจัยในอนาคต 
    -  สรุปผลการวิจัย ควรสรุปสาระสำคัญที่ไม่คลุมเครือ และอาจนำการอภิปรายผลมาเขียนในส่วนนี้ได้ 
    -  ข้อเสนอแนะ 
    -  บรรณานุกรม***
หมายเหตุ
   (ดูรายละเอียดและตัวอย่างเพิ่มเติมในหัวข้อ “การเขียนอ้างอิง”)
1. รายการอ้างอิงที่เป็นของคนไทยในบรรณานุกรมจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ โดยจัดเรียงคู่กัน คือ เรียงบรรณานุกรมภาษาอังกฤษที่แปลขึ้นก่อนและเติมคำว่า “(in Thai)” ต่อท้าย และตามด้วยบรรณานุกรมภาษาไทย 
2. การเรียงลำดับรายการอ้างอิงในบรรณานุกรม กรณีมีการแปลรายการอ้างอิงจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้ยึดตัวอักษรภาษาไทยในการเรียงลำดับ

8. การอ้างภาพหรือตารางขอให้ใส่ที่มา เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ (หากมีการฟ้องร้องจะเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว ทางวารสารจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น) และอ้างอิงเป็นแบบแทรกปนในเนื้อหา (In-text Citation) และการเขียนบรรณานุกรมขอให้เขียนตามรูปแบบของวารสาร BU Academic Review (รูปแบบ APA) http://buacademicreview.bu.ac.th/reference.html โดยเรียงภาษาไทยขึ้นก่อนแล้วตามด้วยภาษาอังกฤษ และเรียงตามลำดับตัวอักษร
9. การใช้คำศัพท์เฉพาะทางวิชาการ ควรดำเนินการดังนี้
 1. ใช้คำภาษาอังกฤษที่มีใช้ในภาษาไทยอย่างแพร่หลายให้เขียนเป็นภาษาไทยตามหลักการเขียนในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเล่มล่าสุด โดยไม่ต้องวงเล็บแสดงภาษาอังกฤษประกอบ เช่น อินเทอร์เน็ต ออนไลน์ เป็นต้น
 2. กรณีคำภาษาอังกฤษยังใช้ไม่แพร่หลายให้เขียนคำแปลหรือเขียนคำอ่านทับศัพท์พร้อมวงเล็บภาษาอังกฤษและอักษรย่อ (ถ้ามี) เช่น เครื่องรับรู้ชีวภาพ (biosensor) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory Planned Behavior: TPB) การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning: BBL)
 3. การเขียนคำภาษาอังกฤษในวงเล็บ ควรเขียนในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ไม่ควรวงเล็บคำนั้นไว้ทุกที่ และข้อความหรือคำภาษาอังกฤษที่อยู่ในวงเล็บต้องใช้ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ยกเว้นคำที่จะมีอักษรย่อ หรือคำเฉพาะ
 4. กรณีที่คำที่ใช้มีอักษรย่อภาษาอังกฤษ ให้ระบุคำเต็มและอักษรย่อในครั้งแรก ครั้งต่อไปให้ใช้เพียงอักษรย่อได้ เช่น ครั้งแรกเขียนว่า “ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory Planned Behavior: TPB)” ครั้งต่อมาใช้ TPB เป็นต้น


หัวข้อ

บทความภาษาไทย 
TH Sarabun New

English Articles 
TH Sarabun New

ขนาด

ชนิด

Size

Font Type

 ชื่อเรื่อง / Title

22  (CT)

ตัวหนา

22  (CT)

Bold Font

 ชื่อผู้เขียน / Author

16  (RJ)

ตัวหนา

16  (RJ)

Bold Font

 สถานที่ทำงาน / Affiliations

14  (RJ)

ตัวหนา

14  (RJ)

Bold Font

 บทคัดย่อ และ Abstract

15  (RJ)

ตัวหนา

15  (RJ)

Bold Font

 คำสำคัญ / Key words

15  (RJ)

ตัวหนา

15  (RJ)

Bold Font

  บทนำ / Introduction

15  (RJ)

ตัวหนา

15  (RJ)

Bold Font

     เนื้อเรื่อง / Article

15  (LRJ)

ตัวธรรมดา

15  (LRJ)

Regular Fort

     หัวข้อเรื่อง / Item

15  (RJ)

ตัวหนา

15  (RJ)

Bold Fort

     หัวข้อย่อย / Sub Items

15  (LJ)

ตัวหนา

15  (LJ)

Bold Font

 บทสรุป / Conclusion

15  (LJ)

ตัวหนา

15  (LJ)

Bold Font

 บรรณานุกรม / References

15  (LJ)

ตัวหนา

15  (LJ)

Bold Font


CT = กึ่งกลาง (Centre Text),  LJ = ชิดซ้าย (Left Justified),  

RJ = ชิดขวา (Right Justified) และ LRL = ชิดซ้ายและขวา (Left & Right Justified)

10. กรณีเป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้ผู้เขียนระบุตอนท้ายของหน้าแรกว่า "ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ"
11. ต้นฉบับสามารถส่งได้ทางระบบออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ (http://buacademicreview.bu.ac.th/submitpaper/sendpaper.php) โดยกองบรรณาธิการจะพิจารณาเบื้องต้น ก่อนนำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่าน ในการพิจารณาบทความเพื่อประเมินคุณภาพและความเหมาะสม เมื่อผู้เขียนได้รับผลการประเมิน จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขให้แล้วเสร็จตามกำหนด ซึ่งบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการ จึงจะได้การตอบรับการตีพิมพ์ลงในวารสาร BU Academic Review

การเขียนอ้างอิง

รูปแบบการเขียนอ้างอิงในเนื้อหาและบรรณานุกรม 

การแปลบรรณานุกรมภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

 

โดยเริ่มใช้ใน วารสาร ฺBU Academic Review ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

 

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

 1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 2. The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
 3. Where available, URLs for the references have been provided.
 4. The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 5. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
 6. If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.
 

Copyright Notice

บทความที่ส่งมาเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อนและไม่ส่งซ้ำซ้อนกับวารสารอื่น รวมทั้งผู้เขียนบทความต้องไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น

 

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

 

Author Fees

This journal charges the following author fees.

Article Submission: 2000.00 (THB)
Authors are required to pay an Article Submission Fee as part of the submission process to contribute to review costs.

If you do not have funds to pay such fees, you will have an opportunity to waive each fee. We do not want fees to prevent the publication of worthy work.